Home   |   LoTW

UPISIVANJE CERTIFIKATA U PROGRAM TQSLCert

Da bi certifikat mogli koristiti za potpisivanje dnevnika, treba ga "prijaviti" u program.

1. Pokrenite program TQSLCert.

Ako se pojavi poruka koja pita da li želite pokrenuti zahtjev za dodjelu certifikata, (.... Would you like to request a certificate now?) kliknite No.
2. Kliknite na File |  Load Certificate File

U prozoru  Load Certificate File  odaberite  TQSL (.tq6) certificate file   i kliknite na Next
3. Na svojem računalu nađite folder u koji ste spremili datoteku certifikata koju vam je poslao ARRL (poz_oznaka.tq6), označite datoteku i kliknite na Open.
4. Pojavila se poruka Install Certificate. Kliknite YES


5. Na kraju se pojavila poruka s izvještajem slična kao na slici. Kliknite na Finish.
Ceritfikat je na računalu i možete ga koristiti.


6. Da je certifikat  prijavljen u program vidi se kod ponovnog pokretanja programa TQSLCert.7. Kliknite desnom tipkom miša na ime certifikata (u ovom primjeru na 9A2JK - CROATIA) i onda lijevom tipkom miša na Properties
Otvorena poruka pokazuje detalje o certifikatu.
Vidi se da certifikat vrijedi samo godinu dana. To znači da postupak zahtjeva za izdavanje certifikata i spremanje certifikata u TQSLCert  treba ponavljati svake godine. Međutim, više ne treba slati fotokopije radio dozvole i osobnog dokumenta.


Home   |   LoTW