Online imamo:
2 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Na temelju članka 11

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/2014.) i članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, 76/1993., 11/1994. i 38/2009.) Skupština Radio kluba "SAMOBOR" na sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine donosi


STATUT

RADIOAMATERSKE UDRUGE

RADIO KLUB «SAMOBOR»


I. TEMELJNE ODREDBE


Članak 1


Ovaj statut udruge Radio klub «SAMOBOR»  (u daljnjem tekstu: Klub)  regulira odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba; o prestanku postojanja Kluba; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od značaja za Klub.

 

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

 

Članak 2.

Klub djeluje kao nestranačka udruga civilnoga društva. Klub je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija.

Klub je udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u radio amaterizmu.

 

Članak 3.

Sjedište Udruge je Samobor. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

 

Članak 4.

Klub djeluje pod nazivom: RADIO KLUB «SAMOBOR». Kratica naziva Kluba je: RKS.

 

Članak 5.

Klub ima svoj znak. Znak Kluba čini tekst: "9A1BIJ", te simboli yagi antene i detektorskog prijemnika okruženog pleterom. Znak služi istodobno kao logotip.

 

Članak 6.

Klub ima pečat. Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Po unutarnjem obodu kružnica s donje strane ispisan je tekst "RADIO KLUB SAMOBOR", s gornje strane ispisanj je tekst «HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ», a u sredini kruga je znak «9A» s pozivnom oznakom «9A1BIJ». Pečatom rukuje i čuva ga Predsjednik kluba, a po njegovoj ovlasti dopredsjednik ili tajnik, a u iznimnim slučajevima netko od članova Izvršnog odbora.

 

Članak 7.

Klub zastupaju i predstavljaju predsjednik, dopredsjednik kluba, odnosno osobe koje ih na temelju ovog Statuta ili odluke tijela utvrđenog Statutom, u slučaju njihove spriječenosti, zamjenjuju.

 

Članak 8.

Klub se može udružiti u zajednice udruga u zemlji čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s njezinim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja utvrđenih ovim Statutom. Klub se udružuje u Hrvatski radioamaterski savez.

O udruživanju u druge zajednice, kao i o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, odlučuje Skupština Kluba na prijedlog Upravnog odbora Kluba.


II. CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI

 

Članak 9.

Temeljni ciljevi Kluba jesu:

 • omogućavanje interesnog udruživanja u radioamaterizmu i tehničkoj kulturi
 • razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito radio-amaterizma,
 • razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanje i unapređivanja rada članova, te zaštita interesa i ostvarivanje prava članova u savezima, zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela
 • obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži djelovanjem u radio-amaterizmu, 
 • unapređivanje stručnog rada i promidžba istraživanja novih tehnologija u radio-amaterizmu
 • njegovanje radio-amaterskog duha, humanosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među članovima, neovisno o njihovoj političkoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru
 • poticanje domoljublja kod svih članova, a naročito kod mladeži,
 • sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

 

Članak 10.

Ciljeve iz članka 9. ovog Statuta Klub ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička kultura kao dio opće kulture obnašanjem sljedećih zadaća:

 • stvaranjem i unapređenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja radio-amaterizmom, konstruktorstvom, radio-amaterskom goniometrijom, digitalnim komunikacijama i drugim radio-amaterskim djelatnostima
 • osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanjem i potvrđivanjem njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja znanstvenih i tehničkih dostignuća,
 • poticanjem, usklađivanjem, promicanjem i unapređivanjem aktivnosti svojih članova, kako bi učinkovito zadovoljavali svoje osobne, zajedničke i javne potrebe u području radio-amaterizma,
 • popularizacijom znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća putem predavanja, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži, i njihovom poticanju za bavljenje radio-amaterizmom,
 • organiziranjem natjecanja, susreta, izložbi i sličnih priredbi te sudjelovanjem na manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica,
 • izdavanjem publikacija, biltena i časopisa s područja svog djelovanja,
 • nabavkom opreme i održavanjem opreme i objekata čijih je Klub vlasnik ili korisnik,
 • suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima,
 • poticanjem i pomaganjem osnivanja novih i suradnjom s drugim udrugama tehničke kulture,
 • skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša,
 • ustrojem aktivnosti i osposobljavanjem članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine,

 

Članak 11.

Klub može radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih ciljeva, koji se ostvaruju kroz provedbu programa od interesa za opće dobro, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

 

Klub može provoditi sljedeće gospodarske djelatnosti:

-       organiziranje i provođenje izvaninstitucionalnih programa odgoja i obrazovanja u tehničkoj kulturi (kotizacije – sufinanciranje radionica, škola, seminara i slično);

-       najam prostora i opreme;

-       izdavanje obrazovnih tiskanih ili elektroničkih publikacija iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u području tehničke kulture, popularizacija tehničke kulture i slično;

-       usluge reklame – sponzorstvo.

 

Ako u ostvarivanju gospodarske djelatnosti Klub ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za provedbu i unaprjeđenje djelatnosti kluba u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.

 

Klub može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati pravnu osobu za provedbu gospodarskih djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

III. JAVNOST RADA

 

Članak 12.

Rad Kluba je javan. Javnost rada kluba ostvaruje se:

pravodobnim i istinitim izvještavanjem članstva i nadležnih tijela o radu kluba i o značajnim događanjima, objavom na internetskim stranicama kluba, izdavanjem publikacija kluba, javnim priopćavanjem ili na drugi prikladan način.

 

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

1. Članstvo u Klubu

Članak 13.

Članovi kluba su fizičke osobe. Članom kluba se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik kluba. Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u klubu. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 14.

Član u klubu može biti redoviti član, mladi član, podupirući i počasni član. Redovni članovi kluba prihvatili su Statut i opće akte kluba. Mladi član je maloljetna osoba.

Podupirućim članom može postati svaka fizička osoba koja svojim aktivnim sudjelovanjem u radu kluba doprinosi ostvarivanju ciljeva kluba.

Na poziv predsjednika ili tajnika, podupirući članovi sudjeluju u radu kluba, ali su bez prava glasa. Klub ima ovlasti pratiti pridržava li se podupirući član pravila ponašanja kluba.

Počasnim članom može postati svaka fizička osoba koja je bitno doprinijela ostvarenju ciljeva kluba. Na poziv predsjednika ili tajnika, počasni članovi sudjeluju u radu kluba, ali su bez prava glasa.

 

 

2. Uvjeti za prijam u članstvo

 

Članak 15.

 

Osoba koja želi postati članom Kluba podnosi vlastoručno potpisanu molbu za prijam. Za osobe mlađe od 18 godina pristupnicu supotpisuje i jedan od roditelja ili skrbnik.

 

Odluku o prijamu u članstvo, kao i o prestanku članstva daje Upravni odbor kluba za redovno i podupirajuće članstvo.

Počasnim članom može bit proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Kluba. Počasnog člana proglašava Skupština Kluba na temelju njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Upravnog odbora kluba.

 

Članak 16.

 

Član kluba stječe i preuzima članska prava i obveze utvrđene ovim Statutom danom prijama u članstvo. Klub članu izdaje pisani dokument odluke o prijamu u članstvo i upisuje ga u Popis članova. Ako član ne uplati članarinu po dospijeću, gubi pravo na glasovanje u Skupštini. Visinu članarine određuje Upravni odbor kluba.

 

Članak 17.


Prava i obveze svih članova kluba su:

 • bavljenje radioamaterizmom koristeći imovinu i stručnu pomoć Kluba,
 • isticanje pripadnosti klubu,
 • skrb o razvitku Kluba te sudjelovanje i pridonošenje ostvarivanju ciljeva Kluba,
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Kluba, te kodeksa i pravila rada i ponašanja u Klubu,
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Kluba i preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Kluba,
 • redovito podmirivanje članarine,
 • čuvanje imovine Kluba.

 

4. Stegovna odgovornost članova

 

Članak 18.

Član Kluba podliježe stegovnoj odgovornosti kada ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je Klub osnovan, kada teže povrijedi ovaj Statut i djeluje protivno programu rada Kluba, aktima i odlukama Skupštine i drugih tijela Kluba, kada svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Kluba te kada ne ispuni svoje obveze u snošenju troškova zajedničkog djelovanja, uporabe imovine i usluga Kluba.

 

Članak 19.

Stegovne mjere koje se primjenjuju na člana Kluba su:

1.    opomena,

2.    uskrata prava sudjelovanja u radu Kluba (suspenzija),

3.    isključenje iz članstva Kluba.

Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog upozorenja članu.

 

Članak 20.

Opomena je najblaža stegovna mjera, koja se izriče ako član:

1.  teže povrijedi Statut i odredbe općih akata Kluba;

2.  svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Kluba;

3.  ne provodi odluke Skupštine i zaključke tijela Kluba i djeluje protivno njima;

4.  ne ispunjava preuzete i/ili ugovorene financijske i druge obveze;

5.  nakon upozorenja ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama Kluba.

 

Odluka o izricanju opomene obvezno sadrži:

1.  popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena;

2.  utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti, te

3.  rok u kojem član ima poduzeti korake iz točke 2. i o tome izvijestiti Upravni odbor.

 

Opomenu izriče Upravni odbor Kluba.

 

Članak 21.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Kluba izriče se članu koji nakon izricanja opomene iz razloga propisanih člankom 20. ovoga Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje zbog kojega je opomenut i ugrozi ostvarivanje programa Kluba.

 

Uskrata prava sudjelovanja u radu Kluba traje dok član ne ukloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja izrečena, a najdulje dvije godine.

 

Suspenzija podrazumijeva uskratu prava sudjelovanja u odlučivanju tijela Kluba, te u programima i manifestacijama koje priprema i izvodi Klub ili drugi priređivači za koje Klub odabire sudionike.

 

Član kojem je izrečena suspenzija ima pravo žalbe Skupštini Kluba. Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke, a Skupština se o njoj mora očitovati na prvom redovitom ili na izvanrednom zasjedanju, ali najkasnije tri mjeseca od zaprimanja žalbe.

 

Članak 22.


Isključenje iz članstva najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu može izreći zbog:

1.   trajnijeg djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programa Kluba;

2.   nanošenja teške štete interesima i ugledu Kluba;

3.   nanošenja materijalne štete Klubu i njegovim članovima.

 

Odluku o isključenju iz članstva donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Prijedlog za isključenje je utvrđen kada predlagatelj pruži obrazloženje iz prethodnog stavka te ako se za nj izjasni većina ukupnoga broja članova Upravnog odbora.

 

Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

 

Članak 23.

Osim isključenjem, članstvo u klubu prestaje:

1. svojevoljnim istupom,

2. brisanjem,

3. prestankom djelovanja Kluba.

 

Do prestanka članstva svojevoljnim istupom dolazi temeljem pisane izjave člana. Brisanjem članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine do kraja prvog tromjesečja  tekuće godine i uslijed smrti.

 

V. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA

 

1. Zajedničke odredbe

Članak 24.

 

Udrugom upravljaju redoviti članovi, i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko izabranih članova u druga tijela Kluba, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Kluba i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

 

Članak 25.

 

Tijela Kluba su: 1. Skupština, 2. Upravni odbor, 3. Nadzorni odbor

Mandat tijela Kluba traje četiri godine i počinje od dana konstituiranja tih tijela.

 

2. Skupština


Članak 26.

Skupština je najviše upravno tijelo Kluba, a tvore ju redoviti članovi Kluba.

Član Skupštine je osoba kojoj sudskom odlukom nije izrečena mjera zabrane javnog istupanja i nije osuđivana za kaznena djela.

 

 

Članak 27.

 

Skupština Kluba:

a) donosi:

-       Statut Kluba i njegove izmjene i dopune,

-       odluku isključenju iz članstva Kluba,

-       program rada Kluba i djelovanja tijela Skupštine Kluba,

-       Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Kluba na prijedlog Upravnog odbora Kluba, a u nemogućnosti saziva Skupštine, odluku donosi Upravni odbor Kluba,

-       odluku o prenošenju ovlasti Upravnom odboru o usvajanju prijedloga financijskog plana koji će se smatrati pravovaljanim do prvog redovnog sljedećeg zasjedanja Skupštine,

-       druge opće akte utvrđene ovim Statutom, odnosno zakonom;

b) usvaja:

-       plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

-       godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

c) odlučuje o:

-       udruživanju Kluba u druge zajednice udruga i organizacije,

-       stegovnoj mjeri isključenja iz članstva,

-       prestanku postojanja i rada Kluba;

d) bira i odrješuje:

-       predsjednika Kluba,

-       Upravni odbor Kluba,

-       Nadzorni odbor,

g) proglašava:

-       počasne članove Kluba.

 

Članak 28.

Zasjedanje Skupštine može biti izborno, redovno i izvanredno.

Izborno zasjedanje Skupštine održava se svake četvrte godine.

Redovno zasjedanje Skupštine održava se najmanje jedanput u godini.

Redovno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Kluba u skladu sa zakonom i Statutom ili na temelju zaključka Upravnog odbora, a u pravilu povodom usvajanja plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i usvajanja izvještaja o radu i financijskom poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu.

 

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Kluba u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Klub.

Izvanredno zasjedanje može se sazvati kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovnih članova Kluba ili nadležno tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državne uprave. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red zasjedanja.

Ako predsjednik Kluba ne sazove zasjedanje Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će ga predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja zasjedanja.

 

 

Članak 29.

U slučaju isteka mandata tijelima Kluba, Skupštinu Kluba saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili tri člana Kluba, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.

 

Članak 30.

Poziv za zasjedanje Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, jednim od načina informiranja prihvatljivih članstvu (poštom, elektroničkom poštom, WEB stranicama). Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja.

 

Članak 31.

Zasjedanje Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo, koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine. Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja redovnih članova Kluba plus jedan član. Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka Skupštine prisutno manje od pola redovnih članova, Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna četvrtina redovnih članova Kluba.

 

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Kluba.

 

Članak 32.


Sjednice Skupštine mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Klub ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina redovnih članova Kluba o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem elektroničke pošte.

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kad Skupština zasjeda na tradicionalni način.

 

3. Upravni odbor Kluba

Članak 33.

Upravni odbor ima tri člana, predsjednik, dopredsjednik i član, koje iz svog sastava bira Skupština Kluba na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Članak 34.

Upravni odbor:

a) utvrđuje prijedlog:

-       dnevnog reda, mjesto i datum održavanja i sve materijale za zasjedanje Skupštine, Statuta i njegovih izmjena i dopuna drugih akata koje donosi Skupština,

-       programa rada Kluba i ostalih dokumenata koje donosi Skupština,

-       financijskog plana, programa rada, godišnjeg financijskog i opisnog izvještaja,

-       počasnih članova Kluba;

b) donosi:

-       po ovlasti Skupštine, prijedlog financijskog plana koji je pravovaljan do prvog redovnog zasjedanja Skupštine,

-       Odluku o adresi sjedišta Kluba,

-       Odluku o visini članarine,

-       odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti,

-       Odluku o postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Kluba, odnosno u slučaju nemogućnosti saziva Skupštine,

-       ostale opće akte na osnovi ovog Statuta koji nisu u nadležnosti Skupštine;

c) odlučuje o:

-       dodjeli javnih priznanja i nagrada Kluba;

-       sudjelovanju svojih članova i korisnika na natjecanjima i manifestacijama;

d) osigurava:

-       pripremu materijala za Skupštinu;

e) bira i odrješuje:

-       na prijedlog predsjednika ili dopredsjednika Kluba, članove stručnih radnih tijela Kluba čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti,

-       na prijedlog predsjednika ili dopredsjednika Kluba, predstavnike Kluba u tijelima zajednica, ustanova i organizacija čijom je Klub članicom i u drugim savjetodavnim tijelima;

-       imenuje i razrješuje tajnika, blagajnika, voditelja primopredajne radne grupe,

f) obavlja i druge zadaće utvrđene Statutom.

 

Članak 35.

Upravni odbor sastaje se po potrebi. Predsjednik ili dopredsjednik Kluba saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Upravnog odbora rukovodi dopredsjednik ili član kojega predsjednik ovlasti. Upravni odbor pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Pisane suglasnosti članova Upravnog odbora koji nisu prisutni su pravovaljane.

Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno. O sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a su potpisuju ga tajnik i predsjednik Kluba.

 

Članak 36.

Sjednice Upravnog odbora mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Klub ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova Upravnog odbora o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni putem elektroničke pošte.

Tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Upravnog odbora na isti način kao i kad Upravni odbor zasjeda na tradicionalni način.

 

Članak 37.

Predsjednik Kluba dužan je sjednicu Upravnog odbora sazvati i kada to zatraži:

-       jedna trećina članova Upravnog odbora Kluba,

-       nadležno tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državne uprave,

-       Upravni odbor ili Skupština zajednice tehničke kulture ili nacionalnog saveza tehničke kulture u koji je Klub učlanjen.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Upravnog odbora s istim ovlastima saziva, predsjedava i rukovodi dopredsjednik ili član Upravnog odbora.

 

Članak 38.

Članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju za rad Upravnog odbora Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Upravnog odbora, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Upravnom odboru.

 

Upravni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

 

Skupština može opozvati predsjednika i članove Upravnog odbora i prije isteka mandata ako:

-       su prekršili zakon;

-       postupaju suprotno odlukama Skupštine;

-       ne ispunjavaju obveze utvrđene ovim Statutom ili ako su povrijedili ovaj Statut;

-       izgube poslovnu sposobnost;

-       podnesu ostavku.

 

Prijedlog za opoziv člana Upravnog odbora može podnijeti predsjednik Udruge, dopredsjednik ili najmanje 5 članova Skupštine. Članu Upravnog odbora koji izgubi svojstvo člana Skupštine Udruge prestaje i dužnost člana Upravnog odbora.

 

Ako broj članova Upravnog odbora padne ispod najmanjeg određenog broja članova odnosno ispod 3 člana, umjesto člana Upravnog odbora koji je podnio ostavku ili koji je opozvan, Skupština bira novog člana Upravnog odbora. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do isteka tekućeg mandata Upravnog odbora.

 

VI. NADZOR NAD RADOM UDRUGE

 

                                                                  Članak 39.

 

Nadzor rada, odnosno poslovanja Udruge radi Nadzorni odbor.

 

Članak 40.

Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Skupština iz reda redovitih članova Kluba. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora između sebe. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani.

 

Članak 41.

 

Nadzorni odbor prati i nadzire zakonitosti u radu i poslovanju Kluba. Nadzire izvršavanje zakonskih, ugovorenih i drugih obveza. Nadzire i analizira ostvarivanje utvrđene financijske politike i financijskog plana.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova.

Članak 42.

 

O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor u pisanom obliku izvještava Upravni odbor, Skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran. Tijelo kojemu je izvještaj upućen dužno ga je razmotriti, zauzeti svoj stav i u okviru svojih ovlasti poduzeti mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takvih mjera. O svom djelovanju i rezultatima Nadzorni odbor izvještava Skupštinu prema potrebi. Tijela Udruge dužna su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke te omogućiti uvid u dokumente i osigurati uvjete za rad.

 

VII. PREDSJEDNIK KLUBA

 

Članak 43.

 

Udruga ima predsjednika i dopredsjednika.

 

Članak 44.

 

Predsjednik i dopredsjednik Kluba ključne su pojedinačne dužnosti s posebnim ovlastima i odgovornostima za djelovanje i postizanje ciljeva Kluba.

 

1. Predsjednik Kluba

Članak 45.

 

Predsjednik Kluba dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran redoviti član kluba.

Mandat predsjednika Kluba traje četiri godine i može biti ponovno biran. Predsjednik Kluba po svojoj je dužnosti ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 46.

 

Za predsjednika Kluba može biti birana osoba koju predloži Upravni odbor ili najmanje 3 člana Skupštine, a izabran je kandidat kojega podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Ako je za predsjednika istaknut jedan kandidat i u prvom krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu glasova, na izbornu se listu stavlja novi kandidat ili kandidati.

 

Članak 47.

 

Ako je za predsjednika Kluba istaknuto više kandidata pimjeniti će se tajno glasovanje.

Ako je za predsjednika istaknuto više od dva kandidata od kojih u prvom krugu glasovanja ni jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova. U drugom krugu glasovanja za predsjednika je izabran kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih članova Skupštine. Ako su za predsjednika istaknuta dva kandidata, izabran je kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih članova Skupštine u prvom krugu.

 

Članak 48.

 

Predsjednik Kluba odgovoran je za svoj rad Skupštini i Upravnom odboru.

Predsjedniku Kluba može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji je ovim Statutom predviđen za članove Upravnog odbora.

 

Članak 49.

 

Predsjednik Kluba:

-       predstavlja i zastupa Klub;

-       saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;

-       potpisuje akte koje donose Skupština i Upravni odbor;

-       pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora;

-       surađuje s nadležnim javnim tijelima, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije Kluba;

-       izvještava o svom radu Upravni odbor i Skupštinu;

-       obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, poslovnicima Skupštine i Upravnog odbora i koje mu povjeri Skupština.

 

Predsjednik je odgovoran da rad Kluba bude u skladu s ovim Statutom i relevantnim zakonima i propisima.

 

Članak 50.

Predsjednika Kluba u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje s punim ovlastima dopredsjednik Kluba ili član Upravnog odbora kojega predsjednik ovlasti.

 

2. Tajnik Kluba

 

Članak 51.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Tajnik Kluba poslove obavlja dragovoljno ili profesionalno o čemu odlučuje Upravni odbor, a za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku Kluba. Tajnika bira Upravni odbor. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Upravni odbor.

 

Članak 52.

Tajnik kluba je organizator rada i poslovanja Kluba, a posebno:

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja i poduzima mjere za ostvarenje plana i programa,
 • vodi Popis članova Kluba i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Kluba
 • priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Kluba,
 • brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela,
 • vodi zapisnike i pismohranu Kluba,
 • brine o ispunjavanju zakona, ugovora ili na drugi način preuzetih obveza Kluba,
 • zajedno s predsjednikom organizira suradnju Kluba i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,
 • brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Kluba,
 • zastupa klub,
 • pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti,
 • obnaša i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Upravnog odbora ili predsjednika Kluba.

 

Članak 53.

Kada tajnik utvrdi da se planira donijeti ili je donesen akt ili odluka u suprotnosti sa zakonom, ovim Statutom, drugim općim aktima ili je odluka štetna za Klub, upozorit će tijelo Kluba koje takav akt donosi. Ako tijelo i nakon upozorenja ostane pri svom aktu, tajnik je dužan o tome izvijestiti Upravni odbor Kluba i nadležna tijela.

 


VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

 

Članak 54.

Stručne i administrativne poslove za Klub obavlja tajnik. Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u okviru kluba, Upravni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje osigurati ugovorom o djelu ili o autorskom radu. Poslove koji se osiguravaju ugovorom ugovaraju predsjednik ili tajnik Kluba u skladu s financijskim planom.


IX. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

 

Članak 55.


Poticaj za donošenje, odnosno izmjenu i dopunu Statuta i drugih općih akata Kluba može dati pet redovnih članova Kluba, Skupština, Upravni odbor, tajnik i predsjednik Kluba.

Postupku izrade nacrta općeg akta sukladno poticaju iz stavka 1. ovog članka obvezno se pristupa kada izradu potakne odnosno podupre najmanje trećina članova Skupštine ili Upravni odbor Kluba.

 

Članak 56.

Statut donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova. Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

 

Članak 57.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština Kluba, a tekstove tumačenja priprema Upravni odbor. Pravo tumačenja drugih akata ima Upravni odbor Kluba.

 

Članak 58.


Statut i drugi opći akti koje je donijela Skupština dostavljaju se nadležnom organu uprave te se objavljuju na internetskoj stranci ili oglasnoj ploči Kluba ili na drugi prikladan način.

 

 

X. NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 59.


Klub dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvitku Kluba. Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Upravni odbor svojom odlukom.XI. IMOVINA KLUBA I NAČIN STJECANJA  I RASPOLAGANJA IMOVINOM

 

Članak 60.


Za provođenje svojih programa Klub osigurava sredstva iz imovine Kluba.

Imovinu Kluba čine:

-       novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina;

-       novčana sredstva koja je Klub stekao obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaraju ciljevi;

-       novčana sredstva koja je Klub stekao obavljanjem gospodarskih djelatnosti u skladu sa člankom 11. Statuta;

-       dobrovoljni prilozi, darovi i donacije iz proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave (ili uprave), ostalih proračuna, fondova i transfera te iz drugih dopuštenih izvora;

-       nekretnine i pokretne stvari;

-       druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 61.

Prihodi i rashodi Kluba utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština Kluba.

Ukupna sredstva (prihodi) raspodjeljuju se financijskim planom sukladno programu rada Kluba. Klub vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Financijsko-materijalno poslovanje Kluba obavlja se sukladno zakonu i aktima Skupštine, Upravnog odbora Kluba. Nalogodavac za izvršenje financijskog plana je tajnik Udruge.

 

Članak 62.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Upravni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

Članak 63.

Za svoje obveze Klub odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

 

XII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA I POSTUPAK S IMOVINOM

 

Članak 64.

Klub može prestati postojati iz razloga utvrđenih Zakonom ili odlukom Skupštine o prestanku Kluba.

U slučaju prestanka Kluba temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Skupštine Kluba.

 

Prestankom postojanja Kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Klub nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

XIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA KLUBA

 

Članak 65.

 

Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Likvidator može biti i osoba koja nije član Kluba, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Kluba. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz Registra udruga.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Kluba u visini koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.XIV. STATUSNE PROMJENE

 

Članak 66.

 

O statusnim promjenama Kluba odlučuje Skupština natpolovičnom većinom glasova redovnih članova Kluba. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s Klubom ili Udrugom čiji financijski izvještaji iskazuju negativan rezultat.

 

XV. RIJŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

 

Članak 67.

 

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Klubu i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Kluba, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.

 


XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 68.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, kojeg je donijela Skupština Radio kluba SAMOBOR na sjednici održanoj 02. lipnja 2015. godine, prestaje važnost Statuta Radio kluba SAMOBOR donesenog 07. veljače 2012. godine.

 

Članak 69.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Skupštini Kluba.

 

U Samoboru, 02. lipnja 2015.

 

 

 

Predsjednik Radio kluba SAMOBOR
Miljenko Mogulić© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr