Online imamo:
4 gosta
 
• LINKOVI
• CONTESTS
• hf-CONTESTS
• AOEC hfCLCC
• Repetitori HR
• Repetitori
• Band plan
 
• HAKOM
HRS potvrda
HAKOM dozvola
 
• HRSVKS
• ZTKGS
• ZTKZŽ
• Pljusak
• Rk Brdovec
• Rk 9A1HBC
 
• SMB Trg Cam1
• SMB Trg Cam2

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine. broj 88/01 i 11/02) i članka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine 76/93), Skupština Radio kluba "SAMOBOR" na sjednici održanoj 07. veljače 2012. godine donosi


STATUT

RADIOAMATERSKE UDRUGE

RADIO KLUB «SAMOBOR»


I. OSNOVNE ODREDBE


Članak 1


Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i područje na kojem Radio klub «SAMOBOR» djeluje, zastupanje, ciljevi, zadaci te djelatnosti i način djelovanja kojima se ciljevi ostvaruju, ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo i članarina, te prava i obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, upravljanje udrugom, imovina i način njezinog stjecanja i raspolaganja, prestanak rada udruge te postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge i druga pitanja važna za rad Radio kluba «SAMOBOR».

 

Članak 2.

Radio klub «SAMOBOR» (u daljnjem tekstu: Klub) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u radio amaterizmu.

 

Članak 3.

Klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga koji vodi nadležno tijelo državne uprave.

 

Članak 4.

Puni naziv pod kojim udruga djeluje glasi: RADIO KLUB «SAMOBOR». Skraćeni naziv Kluba: RKS. Sjedište Kluba je u Samoboru, Trg Matice hrvatske 5, a djeluje na području grada Samobora.

 

Članak 5.

Klub ima svoj znak. Znak Kluba čini tekst: "9A1BIJ", te simboli yagi antene i detektorskog prijemnika okruženog pleterom. Znak služi istodobno kao logotip.

 

Članak 6.

Klub ima pečat. Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Po unutarnjem obodu kružnica s donje strane ispisan je tekst "RADIO KLUB SAMOBOR", s gornje strane ispisanj je tekst «HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ», a u sredini kruga je znak «9A» s pozivnom oznakom «9A1BIJ». Pečatom rukuje i čuva ga Predsjednik kluba, a po njegovoj ovlasti dopredsjednik ili tajnik, a u iznimnim slučajevima netko od članova Izvršnog odbora.

 

Članak 7.

Klub zastupaju i predstavljaju predsjednik, dopredsjednik kluba, odnosno osobe koje ih na temelju ovog Statuta ili odluke tijela utvrđenog Statutom, u slučaju njihove spriječenosti, zamjenjuju.

 

Članak 8.

Klub se dragovoljno učlanjuje u udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima kluba i ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom. Klub se udružuje u Zajednicu tehničke kulture Grada Samobora i Hrvatski radioamaterski savez. Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, donosi Skupština Kluba.


II. CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI

 

Članak 9.

Temeljni ciljevi Kluba jesu:

 • omogućavanje interesnog udruživanja u radioamaterizmu i tehničkoj kulturi
 • razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito radio-amaterizma,
 • razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanje i unapređivanja rada članova, te zaštita interesa i ostvarivanje prava članova u savezima, zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela
 • obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži djelovanjem u radio-amaterizmu, 
 • unapređivanje stručnog rada i promidžba istraživanja novih tehnologija u radio-amaterizmu
 • njegovanje radio-amaterskog duha, humanosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među članovima, neovisno o njihovoj političkoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru
 • poticanje domoljublja kod svih članova, a naročito kod mladeži,
 • sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

 

Članak 10.

Ciljeve iz članka 9. ovog Statuta Klub ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička kultura kao dio opće kulture obnašanjem sljedećih zadaća:

 • stvaranjem i unapređenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja radio-amaterizmom, konstruktorstvom, radio-amaterskom goniometrijom, digitalnim komunikacijama i drugim radio-amaterskim djelatnostima
 • osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanjem i potvrđivanjem njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja znanstvenih i tehničkih dostignuća,
 • poticanjem, usklađivanjem, promicanjem i unapređivanjem aktivnosti svojih članova, kako bi učinkovito zadovoljavali svoje osobne, zajedničke i javne potrebe u području radio-amaterizma,
 • popularizacijom znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća putem predavanja, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži, i njihovom poticanju za bavljenje radio-amaterizmom,
 • organiziranjem natjecanja, susreta, izložbi i sličnih priredbi te sudjelovanjem na manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica,
 • izdavanjem publikacija, biltena i časopisa s područja svog djelovanja,
 • nabavkom opreme i održavanjem opreme i objekata čijih je Klub vlasnik ili korisnik,
 • suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima,
 • poticanjem i pomaganjem osnivanja novih i suradnjom s drugim udrugama tehničke kulture,
 • skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša,
 • ustrojem aktivnosti i osposobljavanjem članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine,

 

Članak 11.

Klub može samostalno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture, radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća utvrđenih Statutom, sukladno zakonu osnovati poduzeće za obavljanje gospodarske djelatnosti. Odluku o tome donosi Skupština Kluba. Klub je neprofitna pravna osoba i ako obavljanjem djelatnosti ostvari dobit, dobit se koristi isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni ovim Statutom.
III. JAVNOST RADA

 

Članak 12.

Djelovanje Kluba i rad svih njegovih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim načelima. Javnost rada Kluba se osigurava javnim karakterom sjednica svojih tijela, obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja, časopisa i biltena, omogućavanjem uvida u spise, izvještavanjem o svom djelovanju i radu svojih tijela onih saveza i zajednica tehničke kulture u koje je udružena, te izvještavanjem državnih organa.

 

Članak 13.

Klub pravodobno obavještava svoje članove o svim planiranim i izvršenim aktivnostima, djelovanju i radu svojih tijela i značajnim događajima na slijedeći način:

 • na zasjedanju Skupštine,
 • na klupskim sastancima,
 • neposrednim priopćavanjem,
 • omogućavanjem uvida u izvješća i zapisnike sa sjednica tijela udruge,
 • odgovorima na njihove upite,
 • putem biltena, časopisa, sredstava javnog priopćavanja, Internetom ili na drugi pogodan način.

Članak 14.

Javnost se sa sjednica tijela Kluba ili uskratom obavijesti i uvida u spise može isključiti samo u slučajevima: zaštite podataka koji su zakonom određeni službenom, poslovnom, znanstvenom ili tehničko-tehnološkom tajnom; nakon pravomoćne odluke stegovnog tijela RKS u slučaju pokretanja stegovnog postupka protiv člana udruge zbog najteže povrede interesa i ugleda Kluba i njegovih članova, zbog teške povrede javnog morala, zbog djelovanja protivnog Ustavu Republike Hrvatske, te kada to zatraži nadležni državni organ, nadležno državno odvjetništvo ili sud. Odluka o isključivanju javnosti, osim u slučaju razmatranja pitanja važnih za obranu i sigurnost Republike Hrvatske i kada to izričito zatraži nadležni državni organ, državno odvjetništvo ili sud, ne odnosi se na predstavnike zajednice i saveza udruga u koje je Klub udružen. Pri tome pojam "javnost" ne obuhvaća punopravne članove RKS.


IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

Članak 15.

Članom Kluba može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, postati svaki državljanin Republike Hrvatske. Strani državljanin može postati članom Kluba ako mu je odobreno trajno stanovanje ili izdana poslovna viza ili boravi na produženom boravku duže od jedne godine u Republici Hrvatskoj i ako država čiji je državljanin to dopušta građanima Republike Hrvatske. Osobe iz stavka 1. i 2. mogu postati članom Kluba ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koji iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđen za pojedine kategorije članova, te ako im sudskom odlukom nije izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

 

Članak 16.

Član Kluba može biti:

 • redoviti član,
 • mladi član,
 • podupirući član,
 • počasni član.

Redovitim članom Radio kluba Samobor može postati svaki poslovno sposoban građanin, sukladno Statutu RKS i temeljem njegovog prihvaćanja. Mlađim članom može postati svaka osoba mlađa od 18 godina. Podupirućim članom, odlukom Izvršnog odbora može postati svaki građanin koji redovito novčano ili drugačije materijalno podupire ili koji značajnom jednokratnom potporom pomogne razvoj i napredak Kluba i ostvarivanje njegovog programa, ako se prethodno s tim osobno suglasi. Počasnim članom može bit proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva Kluba i tehničke kulture u cjelini. Počasnog člana proglašava Skupština Kluba na temelju njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora.

 

Članak 17.

Osoba koja želi postati članom Kluba podnosi:

 • vlastoručno potpisanu molbu za prijam,
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice). Za osobe mlađe od 18 godina pristupnicu potpisuje i jedan od roditelja ili skrbnik.

 

Članak 18.

Članom Kluba postaje se upisom u Popis članova Kluba, koji vodi tajnik Kluba. Pravo odlučivanja u tijelima RKS ostvaruje se nakon plaćanja godišnje članarine RKS, sukladno Članku 20.

 

Članak 19.

Izdavanje, izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

 

Članak 20.

Redoviti i mladi članovi plaćaju članarinu prema Odluci o članarini koju donosi Izvršni odbor.

 

Članak 21.

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje radioamaterizmom koristeći imovinu i stručnu pomoć Kluba,
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Kluba,
 • skrb o razvitku Kluba,
 • dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Kluba,
 • iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Kluba,
 • posvećivanje naročite pozornosti vlastitom stvaralaštvu,
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
 • pridržavanje Statuta i drugih akata Kluba, te kodeksa i pravila rada i ponašanja u Klubu,
 • izvršavanje odluka upravnih tijela Kluba i preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Kluba,
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje imovine Kluba.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju Klubom, te birati i biti biran u njegova tijela. Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu Kluba u dogovoru s Izvršnim odborom Kluba, ali ne ostvaruju pravo na odlučivanje u tijelima RKS, sukladno Članku 25 i 27 Statuta RKS, te njihovom statusu.

Članak 22.

Članstvo u klubu prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • brisanjem,
 • isključivanjem.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana. Brisanjem članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine do 31. prosinca tekuće godine, uslijed smrti i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima. Isključenjem članstvo prestaje izricanjem takve mjere i to u slijedećim slučajevima:

 • ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,
 • ako član svojim djelovanjem nanese štetu interesima i ugledu Kluba,
 • ako član povrijedi interese i ugled članova Kluba,
 • ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

 

Članak 23.

Član Kluba koji postupi suprotno odredbama ovog Statuta ili odlukama tijela Kluba i time nanese štetu, odnosno naruši njegov ugled, koji povrijedi ugled i interese drugih članova, te koji neopravdano ne izvrši svoje članske obveze, može biti kažnjen pismenom opomenom, zabranom rada u Klubu na određeno vrijeme, privremenim isključivanjem iz članstva te isključenjem iz članstva sukladno Članku 22 Statua RKS. Kaznu, zabranu rada ili isključivanje iz članstva određuje Izvršni odbor, a član može uputiti žalbu Skupštini kluba.

 


V. UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak 24.

S dragovoljnim skupinama mladih u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima tehničkog, informatičkog, tehničko-umjetničkog i radno-proizvodnog osposobljavanja i stvaralaštva mladih i drugim oblicima promicanja tehničke kulture i znanosti u školama Klub može ostvarivati programsko i ustrojstveno zajedništvo.
VI. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA

 

1. Zajedničke odredbe

 

Članak 25.

Klubom upravljaju redoviti članovi i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko svojih izabranih članova u drugim tijelima Kluba, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Kluba i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

 

Članak 26.

Tijela upravljanja i nadzora Kluba jesu: 1. Skupština, 2. Izvršni odbor, 3. Nadzorni odbor

 

2. Skupština

 

Članak 27.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu tvore redoviti članovi Kluba.

 

Članak 28.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a izborno zasjedanje održava se svake četvrte godine. Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom odlučivanja o izvještaju i završnom računu za proteklu, te o programu i financijskom planu za iduću godinu. Poziv za Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Pozivi za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja sjednice, jednim od načina informiranja prihvatljivih članstvu (poštom, elektroničkom poštom, WEB stranicama). Predsjednik je dužan sazvati (izvanrednu) sjednicu Skupštine kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovitih članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

 

Članak 29.

Skupštinom predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom. Izbornu skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi. Kandidate za članove tijela upravljanja ističe radno predsjedništvo ili pet redovitih članova Kluba. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Kluba.

 

Članak 30.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici zajednica i saveza tehničke kulture, državnih tijela, jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzeća, ustanova i drugih organizacija, te podupirući i počasni članovi Kluba. Predstavnike saveza, zajednica, organizacija i tijela iz stavka 1. ovog članka na sjednicu poziva predsjednik Kluba.

 

Članak 31.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici pribiva više od polovice članova Skupštine. Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon pola sata čekanja pozvanih članova, početi s radom i donositi pravovaljane odluke sa 1/4 članova. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluče da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

 

Članak 32.

Skupština Kluba:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut, te druge akte utvrđene statutom,
 • utvrđuje ciljeve i politiku razvitka Kluba,
 • donosi i mijenja Program rada
 • donosi financijski plan i utvrđuje završni račun,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • razmatra i usvaja izvještaje o radu Kluba, predsjednika i tijela Kluba,
 • bira i razrješuje predsjednika i dopredsjednika Kluba,
 • bira i razrješuje dužnosti članove izvršnog odbora i  Nadzornog odbora
 • osniva i imenuje odbore i slična radna tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadaće,
 • odlučuje o članstvu Kluba u savezima i zajednicama tehničke kulture, te u drugim udrugama,
 • proglašava počasne članove Kluba,
 • odlučuje o prestanku postojanja i rada Kluba,
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga određene zakonom i Statutom, koji ovim Statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

 

3. Izvršni odbor

 

Članak 33.

Izvršni odbor Kluba je operativno skupno tijelo, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

 

Članak 34.

Izvršni odbor čine tri člana: predsjednik, dopredsjednik, član, a biraju se na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Članak 35.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi. Predsjednik Kluba saziva sjednice i rukovodi radom Izvršnog odbora. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik ili član kojega predsjednik ovlasti. Izvršni odbor pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno. O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a su potpisuju ga tajnik i predsjednik Kluba.

 

Članak 36.

Izvršni odbor:

 • ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje Kluba između sjednica Skupštine,
 • skrbi o izvršenju Programa rada i provedbi odluka Skupštine,
 • ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata, te Programa rada što ih donosi Skupština,
 • upravlja imovinom Kluba i utvrđuje financijski plan i odlučuje o korištenju sredstava,
 • imenuje i razrješuje tajnika, blagajnika, voditelja primopredajne radne grupe i voditelja konstruktorske radne grupe,
 • priprema materijale i podnosi izvještaje o radu Skupštini,
 • bira i opoziva predstavnike Kluba u tijelima saveza i zajednica udruga tehničke kulture i drugih udruga,
 • razmatra rad predstavnika u zajednicama i savezima tehničke kulture i drugim udrugama,
 • odlučuje o visini upisnine i članarine, te o visini nagrada i naknada,
 • odlučuje o sudjelovanju na natjecanjima, izložbama i priredbama,
 • donosi akte koji nisu u nadležnosti Skupštine,
 • predlaže počasne članove Kluba,
 • imenuje radna tijela prema potrebi i određuje im zadaće,
 • donosi odluku o računopolagaču
 • rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu na njenoj prvoj sjednici,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima Kluba ili koje mu povjeri Skupština. Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

 

Članak 37.

Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Izvršnom odboru. Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke Skupštine, te time Klubu nanijeli značajniju Štetu. Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Kluba ili najmanje pet članova Skupštine. U slučaju opoziva ili ostavke predsjednika Kluba, ostavku podnose svi članovi Izvršnog odbora. Pojedinom članu automatski prestaje dužnost člana Izvršnog odbora ako izgubi svojstvo člana Kluba. U slučaju opoziva ili ostavke predsjednika Kluba, ostavku podnose svi članovi Izvršnog odbora, čime se ostvaruju uvjeti  za sazivanje izvanredne Skupštine RKS. Radom kluba i pripremom izvanredne Skupštine, do izbora novih članova u tijela RKS rukovodi predsjednik Nadzornog odbora RKS.

 

3. Nadzorni odbor

 

Članak 38.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad, poslovanje i raspolaganje imovinom Kluba i utvrđuje jesu li u okviru zakona i u skladu sa Statutom i aktima Kluba. Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova. O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor u pisanom obliku izvještava Izvršni odbor, Skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran.

 

Članak 39.

Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Skupština iz reda redovitih članova Kluba. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Izvršnog odbora.

 

 

5. Predsjednik

 

Članak 40.

Predsjednik Kluba dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo državljanin Republike Hrvatske i redoviti član kluba. Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora. Za predsjednika Kluba može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 5 članova Skupštine, a izabran je kandidat kojega podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine. Mandat predsjednika Kluba traje četiri godine i može biti ponovno biran. Predsjednik Kluba odgovoran je za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

 

Članak 41.

Predsjednik Kluba:

 • predstavlja i zastupa Klub
 • pokreće i rukovodi radom Kluba
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 • usklađuje rad Izvršnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata Skupštine i Izvršnog odbora,
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Kluba i njegovih tijela
 • vodi posebnu skrb o imovini Kluba i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Kluba,
 • izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu Kluba,

·        obnaša i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština.

Predsjednik se brine da rad Kluba bude u skladu sa zakonom, ciljevima i politikom tehničke kulture. Za svoj rad odgovoran je Skupštini.

 

Članak 42.

Predsjednika Kluba u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik Kluba ili član Izvršnog odbora kojega predsjednik ovlasti, a u predstavljanju Kluba prema trećim osobama dopredsjednik, tajnik ili druga osoba koju predsjednik ovlasti.

 

6. Tajnik

 

Članak 43.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Tajnik Kluba poslove obavlja dragovoljno ili profesionalno o čemu odlučuje Izvršni odbor, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku Kluba. Tajnika bira Izvršni odbor. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

 

Članak 44.

Tajnik kluba je organizator rada i poslovanja Kluba, a posebno:

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja i poduzima mjere za ostvarenje plana i programa,
 • vodi Popis članova Kluba i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Kluba
 • priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Kluba,
 • brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 • vodi zapisnike i pismohranu Kluba,
 • brine o ispunjavanju zakona, ugovora ili na drugi način preuzetih obveza Kluba,
 • zajedno s predsjednikom organizira suradnju Kluba i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,
 • brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Kluba,
 • pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti,
 • obnaša i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora ili predsjednika Kluba.

 

7. Blagajnik

 

Članak 45.

Blagajnika Kluba imenuje Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika. Blagajnik obavlja poslove volonterski, za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i Predsjedniku. Blagajnik prati financijski plan, obavlja odgovarajuće poslove po propisima o financijskom poslovanju i odgovoran je za financijsko poslovanje. Izvršni odbor mu po potrebi može odobriti edukaciju pri nadležnim institucijama ili angažirati stručnu tvrtku, odnosno osobu za obavljanje određenih financijskih radnji za koje blagajnik kao dragovoljac nije dovoljno educiran, tj. stručan. Blagajnik je dužan povremeno ili na zahtjev Izvršnog odbora podnositi izvješća o financijskom stanju, a na zahtjev Nadzornog odbora dužan je dati na uvid cjelokupnu dokumentaciju.

 

8. Radna tijela

 

Članak 46.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Skupština ili Izvršni odbor može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadatke imenovati pojedinu stručnu osobu. Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

 


VII. IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

 

Članak 47.

Imovinu Kluba čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • imovinska prava i obveze

 

Članak 48.

Klub stječe imovinu, odnosno sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od:

 • članarine
 • prihoda od vlastite djelatnosti,
 • dobrovoljnih priloga, darova i donacija,
 • dotacija,
 • drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 49.

Za svoje obveze Klub odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 50.

Klub može stjecati nekretnine i pokretne stvari. Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor.

 

Članak 51.

Izvršni odbor određuje osobe ovlaštene za financijsko poslovanje.


VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH I

ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

 

Članak 52.

Stručno-administrativne poslove za Klub obavlja tajnik. Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u okviru kluba, Izvršni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije. Poslove koji se osiguravaju ugovorom ugovaraju predsjednik ili tajnik Kluba u skladu s financijskim planom.


IX. NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 53.

Klub dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvitku Kluba. Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Izvršni odbor svojom odlukom.


X. PRESTANAK UDRUGE

 

Članak 54.

Klub prestaje s radom u slučajevima propisanim zakonom. U slučaju prestanka rada i postojanja Kluba njegova imovina pripast će Zajednici tehničke kulture grada Samobora.
XI. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA

STATUTA I DRUGIH AKATA

 

Članak 55.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Izvršni odbor, predsjednik, Nadzorni odbor i trećina redovitih članova Kluba. Nacrt priprema Izvršni odbor i dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedaba, s time da u roku od 15 dana po prijemu Nacrta obavijeste Izvršni odbor o primjedbama i mišljenjima. Na temelju dospjelih primjedbi i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog statuta.

 

Članak 56.

Statut donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova. Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

 

Članak 57.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština Kluba, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor. Pravo tumačenja drugih akata ima Izvršni odbor Kluba.

 

Članak 58.

Statut i drugi akti obvezno se objavljuju na oglasnoj ploči Kluba te na internet stranicama Kluba.


XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 59.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, kojeg je donijela Skupština Kluba na sjednici održanoj 07. veljače 2012. godine, prestaje važnost Statuta Kluba donesenog 23. siječnja 2007. godine.

 

Članak 60.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Samoboru, 07. veljače 2012.


PREDSJEDNIK KLUBA
Miljenko Mogulić

 

© • Izrada: Miljenko Mogulić 9A2MI 2004.     e-mail: 9a2mihamradio.hr