CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Project
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

koja vrijede za Hrvatski i Svjetski Flora Fauna Projekt
Položaj
(informativno)
Prema Zakonu o zaštiti prirode, prirodne se vrijednosti u Hrvatskoj mogu posebno zaštititi kao zaštićena područja, zaštićene svojte te zaštićeni minerali i fosili. Postoji 9 kategorija zaštićenih područja, koja se razlikuju prema kriteriju i strogosti zaštite: nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, strogi rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture. Za provođenje Zakona o zaštiti prirode i međunarodnih konvencija iz tog područja te za koordinaciju upravnih i stručnih aktivnosti zaštite prirode u Republici Hrvatskoj nadležno je Ministarstvo kulture, tj. njegova Uprava za zaštitu prirode, u sklopu koje djeluje i Odjel za zaštićena područja. Stručne poslove (prikupljanje i obradba podataka te održavanje baza, praćenje stanja biološke i krajobrazne raznolikosti, izradba stručnih podloga i sl.) u okviru djelatnosti zaštite prirode obavlja Državni zavod za zaštitu prirode. Zaštićenim područjima upravljaju javne ustanove; nacionalni parkovi i parkovi prirode imaju samostalne javne ustanove, dok ostalim kategorijama zaštićenih područja upravljaju županijske, gradske ili općinske javne ustanove.

postupak zaštite posebnih područja: The process of protecting the special areas

Ne želeći umanjiti značaj pojedinih zaštićenih područja, rukovodstvo Radiokluba Hrvatska Flora Fauna odlučilo je u 9AFF Projekt uključiti samo ona zaštićena područja koja proglašava Hrvatski sabor (nacionalni parkovi i parkovi prirode) i Vlada Republike Hrvatske (strogi i posebni rezervati).

Temeljem gornjih kriterija, 9AFF Projektom obuhvaćena su 102 hrvatska zaštićena područja.

A NATIONAL PARK is a large, generally unaltered mainland and/or marine area of exceptional and multiple natural values. A national park can be used for scientific, cultural, educational and recreational purposes.. Eight National Parks have been established in the Republic of Croatia.

A NATURE PARK is a large natural or partly cultivated mainland and/or marine area possessing environmental features of international and national importance, and pronounced landscape, educational, cultural and historical values, as well as values for tourism and recreation. Economic and other activities and actions are allowed in a nature park, providing they do not pose a threat to its essential features and role. Eleven Nature Parks have been established in Croatia.

A SPECIAL RESERVE is a mainland and/or marine area of special importance due to its uniqueness, rarity or representativeness or because it is a habitat of threatened wildlife species. As such, it has a special scientific importance and purpose. There are a variety of special reserves: floral reserves, mycological reserves, forest reserves and reserves of other types of vegetation, zoological (ornithological, ichthyological, etc.) reserves, as well as geological, paleontological, hydrogeological, hydrological and marine reserves. No actions or activities are allowed in a special reserve that might degrade the features for which it was proclaimed a reserve. Such actions include picking and destroying plants; disturbing, catching and killing animals; introducing new biological species; undertaking land reclamation; using the reserve for commercial and other purposes, etc.).

A STRICT RESERVE is a mainland and/or marine area of unaltered or slightly altered nature. It is intended exclusively for the preservation of its original natural character, for scientific research that does not affect biodiversity, for monitoring the condition of nature and for education that does not jeopardise the unhindered development of natural processes. A permit must be obtained from the Ministry for any research of or visits to a strict reserve for educational purposes. All economic and other activities are prohibited in a strict reserve.

NACIONALNI PARK je prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti. Nacionalni park ima znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu i rekreativnu namjenu.

PARK PRIRODE je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima međunarodne i nacionalne važnosti, s naglašenim krajobraznim, odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i turističko-rekreacijskim vrijednostima. U parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga.

POSEBNI REZERVAT je područje kopna i/ili mora od osobitog značenja radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti ili je stanište ugrožene divlje svojte, a osobitog je znanstvenog značenja i namjene. Posebni rezervat može biti: floristički, mikološki, šumske i druge vegetacije, zoološki (ornitološki, ihtiološki i dr.), geološki, paleontološki, hidrogeološki, hidrološki, rezervat u moru i dr. U posebnom rezervatu nisu dopuštene radnje i djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom (branje i uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, uvođenje novih bioloških svojti, melioracijski zahvati, razni oblici gospodarskog i ostalog korištenja i slično).

STROGI REZERVAT je područje kopna i/ili mora s neizmijenjenom ili neznatno izmijenjenom sveukupnom prirodom, a namijenjen je isključivo očuvanju izvorne prirode, znanstvenom istraživanju kojim se ne mijenja biološka raznolikost, praćenju stanja prirode te obrazovanju koje ne ugrožava slobodno odvijanje prirodnih procesa. Za istraživanje i posjećivanje strogog rezervata u cilju obrazovanja potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva. U strogom rezervatu zabranjene su gospodarske i druge djelatnosti.

home