CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0098
Štirovača
Special forest reserve
--

Pod pojmom Štirovače podrazumijevamo šumovitu udolinu srednjeg velebita dugu oko 8 km i 1 km široku na nadmorskoj visini oko 1100 m na kojoj se ističe pet idiličnih padeža (travnati dolci okruženi crnogoričnom šumom). Cijelo područje je dobilo ime prema prvom, najzapadnijem od tih dolaca, kojega prije svega određuje izvor.

DZZP: Odjeli 36, 37 i 38 (po novoj izmjeri, danas su to odjeli 11, 12 i 13) gospodarske jedinice Štirovača su obrasli lijepom, dobro sačuvanom mješovitom šumom bukve, jele i smreke, a nalaze se na području Srednjeg Velebita u slikovitoj uzdužnoj krškoj dolini na nadmorskoj visini od 1100 m. Štirovača, koja je još 1929. god. Financijskim zakonom predložena za nacionalni park, odlikuje se svojom ljepotom, naročito njezine smrekove sastojine. Orografski položaj Štirovače uvjetuje posebne karakteristike klime, a geološka podloga nekoliko izvora i potočića. Ovaj lokalitet predstavlja naučno-šumarski i estetsko-turistički vrijedan objekt.

Akt o proglašenju Štirovače zaštićenim podrzčjem (travanj 1965).

Najveći šumski fenomen Štirovače svakako je je sekundarna prašuma - Klepina duliba, koja je svojim izgledomi značenjem zavrijedila titulu posebnog rezervata šumske vegetacije. Vrednovana je i kao važno područje za divlje svojte i stanišne tipove u Nacionalnoj ekološkoj mreži koja je propisana Zakonom o zaštiti prirode.
Prva potpuna vegetacijska istraživanjaprašume Klepina duliba pokazala su kako se na 118 ha nalaze dvije šumske zajednice: na 90 ha dinarsko bukovo-jelova šuma (omphalodo - Fagetum Marinček et al. 1922) i na 30 ha pretplaninska bukova šuma a urezicom (Homogyno sylvestris - Fagetum sylvaticae7 Ht 1938/Borth)) (Vukelić 2001.).
Prašuma nema homogenu strukturu. U njoj se nalaze različite razvojne faze kje se razlikuju s obzirom na visine stabala, drvni obujam, količinu mrtvog drva, brojnost mladog naraštaja, vitalnost stabala, sklop krošanja i sl., a nazivamo ih inicijalna prborna optimalna i terminalna s podfazama starenja raspadanja (Anić 20014.). Razvojni ciklus prašume, razdoblje od nastanka jedne generacije stabala do odumiranja i posljednjeg stabla te generacije u bukovo-jelovskim prašumama traje približno 400-500 godina (Korpel 1995, Mayer i dr. 1980.).
Danas ui prašumi prevladavaju optimalna faza i sporadično se pojavljuju faze starenja, raspadanja i pomlađivanja (Ivančević, 1984.).
Prašuma, što doslovno znači stara šuma, ekološki je stabilna šuma sačvrstim dinamički uravnoteženim odnosom između, klime tla i organizama a istovremeno očuvana od takvih čovjekovih utjecaja koji bi mogli izmijeniti zakonitosti životnih procesa i strukturu sastojine.
Proučavanjem bukovo-jelovih prašuma dobivaju se korisne smjernice za postupanje s bukovo-jelovskim šumama na Dinaridima.


Odjeli 36, 37 i 38 GJ Štirovača (danas su to odjeli 11, 12 i 13)
površina 123.44 ha

Za priznavanje aktivnosti s ove lokacije nužno je podastrijeti zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.
For the recognition of activities from this site it is necessary to submit photos of GPS locations and operator(s).
Područje Posebnog rezervata šumske vegetacije Štirovača obuhvaća odjele 11, 12 i 13 GJ Štirovača a prostire se istočno od Šatorine (1623,6m), sjeverno od Debelog brda (1416m), te obuhvaća dijelove Klepine dulibe. Položaj ovog područja u odnosu na neke druge relevantne točke vidljiv je na našoj stranici ProtectedAreasMap
Ovo područje treba razlikovati od planinarskog istoimenog općepoznatog lokaliteta do kojeg se dolazi asfaltnom cestom Krasno Polje - Careva kuća - Mrkvište a nalazi se cca 5000m sjeverno 9AFF-0098. Tu je riječ prostranoj dolini na oko 1100 m n.v. poznatoj po velikim očuvanim crnogoričnim šumama, a nalazi se na samom južnom dijelu Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

 


www.9aff.com