CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0094
Vransko jezero (N/W part only)
Special ornithological reserve
--


Posebni ornitološki rezervat Vransko jezero (9AFF-0094, omeđeno crvenom bojom) unutar PP Vransko jezero (9AFF-0019).


Ekipa radiokluba "Jadera" iz Zadra, 9A3W, tijekom prve aktivacije posebnog ornitološkog rezervata "Vransko jezero" (22./23.3.14.)
Za priznavanje aktivnosti s ove lokacije nužno je podastrijeti zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/2005, 139/2008 i 57/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2011. godine donijela

UREDBU

O PROGLAŠENJU POSEBNOG ORNITOLOŠKOG REZERVATA »SJEVEROZAPADNI DIO VRANSKOG JEZERA«

Članak 1.
Ovom Uredbom proglašava se Posebni ornitološki rezervat »Sjeverozapadni dio Vranskog jezera«, ukupne površine 873 hektara, a koji je sastavni dio Parka prirode »Vransko jezero«.

Članak 2.
Granica Posebnog ornitološkog rezervata »Sjeverozapadni dio Vranskog jezera« (u daljnjem tekstu: Posebni ornitološki rezervat) polazi od stare mlinice na cesti Pakoštane – Vrana, od koje se u pravcu pruža do točke F (5543788,06; 4867513,46) na putu koji omeđuje katastarsku česticu 783/2, odakle teče prema jugu uz njezin zapadni rub do točke razgraničenja s katastarskom česticom 783/1. Odatle dalje teče prema istoku uz sjevernu granicu katastarske čestice 783/1 do spoja s putom kojim granica teče do točke u kojoj se spaja s granicom Parka prirode »Vransko jezero«. Granica dalje teče prema istoku granicom Parka prirode do grebena kojim ide preko kote 75 (Mulo) na kotu 108 (Kosovac), te preko točke A (5546327,59; 4865670,99) i točke B (5546634,68; 4865517,22) na kotu 106. Odatle se granica spušta do točke C (5546843,66; 4865038,49), koja se nalazi na poljskom putu kojim se spušta prema jugozapadu do obale Vranskog jezera. Odatle se granica proteže površinom jezera preko točaka 1 do 9, obuhvaćajući površinu jezera u pojasu od 500 metara od obalne crte:

broj točke (x; y)
1 (5545769,24; 4863738,09)
2 (5544831,32; 4864880,28)
3 (5544331,22; 4865524,19)
4 (5543744,13; 4865439,09)
5 (5542823,63; 4865437,89)
6 (5542369,22; 4865461,22)
7 (5542147,91; 4865411,43)
8 (5542067,68; 4865228,84)
9 (5541835,30; 4864714,29)

Od točke 9 granica teče do točke D (5541309,01; 4864913,52), koja se nalazi na obali jezera, odakle se pravocrtno pruža do točke E (5541193,29; 4865000,36), koja se nalazi na istočnom rubu ceste Pakoštane – Vrana, kojim teče do početne točke kod stare mlinice.

Granica Posebnog ornitološkog rezervata ucrtana je na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 u Prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Po jedan primjerak topografske karte Posebnog ornitološkog rezervata, u analognom i digitalnom obliku, čuva se u Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu kulture i Državnom zavodu za zaštitu prirode.

Članak 3.
Područjem Posebnog ornitološkog rezervata upravlja Javna ustanova »Park prirode Vransko jezero«.

Članak 4.
Posebni ornitološki rezervat upisuje se u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti koji vodi Ministarstvo kulture.

Članak 5.
Sukladno članku 24. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, provest će se zabilježba Posebnog ornitološkog rezervata u zemljišnim knjigama.

Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe Specijalni ornitološki rezervat »Sjeverozapadni dio Vranskog jezera«, proglašen na temelju Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 54/76), nastavlja s radom sukladno odredbama ove Uredbe.

Članak 7.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/11-02/05
Urbroj: 5030104-11-1

Zagreb, 2. lipnja 2011.


www.9aff.com