CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-092
Pušinjak - Gorščica
Special forest reserve
--
Valid after January 1st, 2014!

Položaj posebnog rezervaat šumske vegetacije Pušinjak - Gorščica, 9AFF-092,
u Parku prirode Medvednica, 9AFF-013

- Godina proglašenja: 1963
- Površina: 186,79 ha
- Sastav: brdska bukova šuma
- Koordinate: N 45 55.651' E 16 1.249'

Za priznavanje radioamaterskih aktivnosti iz ovog područja, nužno je podastrijeti: zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.

Rezervat PUŠINJAK - GORŠČICA, najistočniji je specijalni rezervat šumske vegetacije na Medvednici, zauzima odjele (odsjeke) 25 - 27, 34 (a-b) i 35 e g. j . »Markuševačka gora« površine 185,66 ha. Sjeverozapadni dio rezervata je bukovo-jelova šuma - as. Abieti Fagetum pannonicum Rauš, a jugoistočnibukova šuma u koju se naseljava jela - as. Fagetum pannonicummotanum H-t. Omjer smjese iznosi bukva : jela : ostale listače 70 : 24 : 6. Uovom rezervatu nalaze se i prastare bukve promjera i do 150 cm (npr. nedaleko Kaptolske lugarnice). Na krajnjem jugoistoku, u području Glavica-Oštrc, nalaze se termofilni elementi šume hrasta medunca a posebno alpski jaglac (Primula auricola), planinski božur (Paeonia corallina), perunika (Iris graminaea i /. germanica), timoj (Siler trilobius) i dr.
Iz Šumarskog lista (7/8, 1980.)


www.9aff.com