CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0091
Rauchova lugarnica - Desna Trnava
Special forest reserve
--
Valid after January 1st, 2014!

Položaj posebnog rezervaat šumske vegetacije Rauchova lugarnica - Desna Trnava , 9AFF-0091,
u Parku prirode Medvednica, 9AFF-0013

- Godina proglašenja: 1963
- Površina: 101,01 ha
- Sastav: šuma bukve i jele
- Moguće koordinate: 45,91514°N 15,985361°E


Pozicija s koje je radila postaja 9A1WFF/p, tijekom prve aktivacije, dana 19.1.2014.

Za priznavanje radioamaterskih aktivnosti iz ovog područja, nužno je podastrijeti: zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.


Rezervat RAUCHOVA LUGARNICA - DESNA TRNAVA nalazi se u g.j. »Markuševačka gora« u odjelima (odsjecima) 12(e-f), 13(a-e) i 14b u površini 101,50 ha. Ovaj rezervat obuhvaća gornji tok potoka Desna Trnava i, također, rezervat bukovo-jelove šume - as. Abieti Fagetum pannonicum Rauš unutar koje se nalazi gorski javor i obični jasen - as Aceri Fraxinetum excelsioris H-t. Osim starih stabala, starosti 80-130 godina, nalazi se brojni podmladak jele te jele i bukve u stadiju mladika a u
pojedinim dijelovima pretvara se u tipičnu prebornu sastojinu. Omjer vrsta jela:bukva:ostale listače - 33:66:1.
Iz Šumarskog lista (7/8, 1980.)


www.9aff.com