CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"


Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0090
Tusti vrh - Kremenjak
Special forest reserve
--
Valid after January 1st, 2014!

Položaj posebnog rezervaat šumske vegetacije Tusti vrh - Kremenjak, 9AFF-0090,
u Parku prirode Medvednica, 9AFF-0013

- Godina proglašenja: 1963
- Površina: 20,00 ha
- Sastav: šuma bukve i hrasta kitnjaka
- Koordinate: N 45 53.114' E 15 59.076'

Za priznavanje radioamaterskih aktivnosti iz ovog područja, nužno je podastrijeti: zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.


Click to view larger


Tusti vrh (photo by 9A1MB)

Posebni rezervat šumske vegetacije TUSTI VRH - KREMENJAK nalazi se u g. j. "Markuševačka gora" u odjelu 2 c i e na površini od 21,20 ha. To je rezervat šume hrasta kitnjaka (Luzulo - Quercetum petraea) s primjesom bukve starosti preko 130 godina na podlozi zelenih škriljevaca. U blizini je planinarska staza Pilana-Bliznec-Njivice pa je područje lako dostupno.
Iz Rješenja o proglašenju, 1963. godine.)

 

www.9aff.com