CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-088
Gračec - Lukovića - Rebar
Special forest reserve
--
Valid after January 1st, 2014!

Položaj posebnog rezervaat šumske vegetacije Gracec - Lukovica - Rebar, 9AFF-088,
u Parku prirode Medvednica, 9AFF-013

- Godina proglašenja: 1963
- Površina: 23,41 ha
- Sastav: termofilne šume hrasta medunca i crnog graba
- Koordinate:
N 45.86718 E 15.96580

Za priznavanje radioamaterskih aktivnosti iz ovog područja, nužno je podastrijeti: zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.


Južni prilaz (autom) do zaštićenog rezervata: Gračanska cesta -> Gračec -> Grabeščak -> Gračani ul. -> Pustodol (do oznake PP Medvednica, pa desno makadamskom cestom).

 

Rezervat GRAČEC - LUKOVIĆA - REBAR nalazi se na rubu šume poviše Gračana u g. j . »Sljeme« u odjelima 11a - c i 13 b - m na površini od 22,41 ha. Geološka podloga je vapnenac na kojem se razvila šuma medunca i crnog graba (Ostryo-Quercetum pubescentis H-tj u odjelu 11) te šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena (Querco-castanetum croaticum Ht, u odj. 13). U medunčevoj šumi nalazi se i dosta termofilnih vrsta kao uskolisna veprina (Ruscus aculeatus), kaćun (Orchisoinia), alpski ranjenik (Anthylus alpestris) i dr. pa je to ujedno i botanički rezervat. Posebnu atrakciju čini litica Lukarica, obrasla termofilnom vegetacijom na vertikalnim stijenama, s koje se pruža lijep vidik na potok Pustodol i Zagreb.
Iz Šumarskog lista (7/8, 1980.)

 

www.9aff.com