CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0086
Mikulić potok - Vrabečka gora
Special forest reserve
--
Valid after January 1st, 2014!


Položaj Posebnog rezervata šumske vegetacije Mikulić potok - Vrabečka, 9AFF-086,
u Parku prirode Medvednica, 9AFF-0013
.

- Godina proglašenja: 1963
- Površina: 90,93 ha
- Sastav: brdska bukova šuma
- Koordinate: 45°52'12.09"N, 15°54'5.78"E

Za priznavanje radioamaterskih aktivnosti iz ovog područja, nužno je podastrijeti: zajednički GPS snimak lokacije i operatora za postajom.

Rezervat MIKULIĆ POTOK -VRABEČKA GORA nalazi se također u g.j. »Sljeme« u odjelima (odsjecima) 42(a-b), 43(d-h), 45(a—d) i 49(a-e) površine 90,93 ha. Ovo je rezervat bukove šume - as. Fagetum pannonicum montanum H-t s nešto hrasta kitnjaka. U tom rezervatu nalazi se i planinski božur - Paeonia corailina kao najznačajniji floristički raritet te jedini veći slap na Medvednici, Sopot.
Iz Šumarskog lista (7/8, 1980.)

https://www.youtube.com/watch?v=KTGl3we1Kjs


www.9aff.com