CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0083
Crni jarci
Special forest reserve
--
Crni jarci: posebni rezervat šumske vegetacije
Površina: 72,23ha

Zaštićen od: 1992. godineTo je šuma crne johe (Alnus glutinosa) s dugoklasim šašom, koja predstavlja reliktnu zajednicu koja se od vremena ledenih doba sačuvala sve do danas. Odjel 93a koji je trajna ekološka ploha br. 24 u okviru MAB programa, osnovana 1980. godine sa svrhom multidisciplinarnih istraživanja promjena u ekosustavu šuma crne johe i u njemu nisu dozvoljene nikakve čovjekove intervencije. Općenito, Crni jarci su šumska zajednica reliktnog značaja prirodoznanstveno vrijedna u europskim razmjerima.Premda je flora i vegetacija područja Crni jarci temeljito istražena programom gospodarenja iz 1993. godine, predlaže se, prilikom redovitih revizija gospodarske osnove izvršiti detaljno fitocenološko kartiranje u svim odjelima. Radi istraživanja promjena i praćenja sukcesija crne johe, kao i u zajednici crne johe i poljskog jasena sa sremzom (Pruno-Fraxinetum Ob.), predlaže se osnivanje pokusnih ploha veličine 1 ha u odsjecima: 92 c (jedna ploha), 99 a (dvije plohe) i 100 a (jedna ploha). Na plohama se predviđa i postavljanje pijezometarskih bunara radi praćenja razine podzemnih voda. Osim djelomično istražene faune, i to, faune makrolepidoptera bilo bi neophodno istražiti i ostale dijelove faune šumskih sastojina Crni jarci, jer je riječ o osebujnim biocenozama značajnim u europskim razmjerima.
Izvor: Odredbe za provođenje prostornog plana Koprivničko-križevačke županije.

Dio johinih šumskih sastojina istočno od Kalinovca, a južno od kanala Čivičevac i ceste Kalinovac-Ferdinandovac, u površini od 132,71 ha 1965. godine proglašen je posebnim šumskim rezervatom pod nazivom Crni jarki (reg.br. 208-1965.). Joha na ovim zamočvarenim reliktnim biotopima gradi čiste sastojine s dugoklasim šašem (as. Cariceto elongatae-Alnetum europaeum Glavač).Ova šumska zajednica reliktnog značaja prirodoznanstveno je vrijedna u europskim razmjerima. Rezervat je bio pod zaštitom do 1978. godine, kada Šumsko gospodarstvo traži ukidanje zaštite i ispis iz registra posebno zaštićenih dijelova prirode.

Na prijedlog Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1992. godine ponovno se uspostavlja i proglašava šumski rezervat, uključujući i ekološku plohu u okviru programa MAB (“Man and Biosphere” - čovjek i biosfera), s površinom od 72,23 ha. Rezervat obuhvaća odsjeke 93 a (12,2 ha), 92 c (12 ha), 99 a (36,23 ha) i dio odsjeka 100 a (12 ha). Prema Rješenju od 27. 10.1992. način gospodarenja u odsjeku provodit će se prema napucima o trajnim ekološkim plohama programa MAB, tj. u njemu neće biti nikakve čovjekove intervencije, radi multidisciplinarnih istraživanja promjena u ekosustavu šuma crne johe. Odjel 93 a može se tretirati kao sekundarna prašuma bez čovjekovih zahvata. U ostalim odjelima rezervata programom gospodarenja predviđena je samo sanitarna sječa koja će se, u periodu od 1997. do 2026. godine izvoditi u turnusima od 10 godina. Starost ovih sastojina iznosi od 73 do 78 godina.

www.9aff.com