CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0079
Strmec-Sava
Special ornithological reserve
--

- 9AFF-079, Posebni ornitološki rezervat "Strmec-Sava"
- područje zaštićeno od 1971. godine
- ukupna površina 287ha

Područje na lijevoj i desnoj obali Save zapadno od Podsuseda jedinstveno je stanište brojnih vrsta ptica, obraslo šumom vrba, topola, johe i gustom niskom vegetacijom, protkano rukavcima, brojnim kanalima i kanalićima, pješčanim i šljunčanim nanosima te močvarnim livadama.

Na ovom području naročito je važno okupljanje nekih značajnih i rijetkih vrsta ptica kao na primjer: sokol grlaš, kulik slijepčić, prutka pjegavka, čukavica potrk, vodomar ribar, pčelarica žuta, pupavac božjak, plazica vuga, slavuj mali i grmuša pjegava. Naročitu vrijednost ovog područja u europskim razmjerima predstavlja gniježđenje rijetke vrste ptice - plazice vuge (Remiz pendulinus).

Unatoč zahvatima, u neposrednoj blizini očuvana je autohtona šuma i šikare priobalja rijeke Save, gdje obitavaju brojne ptičje vrste i druga fauna. U dijelu rezervata očuvan je prirodni tok rijeke Save s meandrima i rukavcima.

Zahvaljujemo Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim podričjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije na ustupljenim informacijama.
"Iako je već davne 1971. godine područje Sava-Strmec prepoznato kao izuzetni prirodni i ornitološki resurs te proglašeno posebnim Ornitološkim rezervatom, do prije mjesec dana nisu bile ustanovljenje točne granice rezervata. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije uz veliku i stručnu pomoć Državnog zavoda za zaštitu prirode označila je i kartografski odredila točne granice Rezervata. Nakon tog zahtijevnog zadatka slijedi puno lakši - obilježavanje rezervata ulaznim tablama, kako bi svaki posjetitelj znao da se nalazi u rezervatu i na samom ulazu dobio informaciju što je dopušteno, a što nije.

U utorak, 29. lipnja, zagrebački će župan Stjepan Kožić na maloj prigodnoj svečanosti otkriti prvu od desetak ulaznih tabli te time simbolično započeti obilježavanje rezervata.

Tijekom godine Javna ustanova planira izraditi i "Poučnu stazu Ornitološkog rezervata" na kojoj će slikovno i tekstualno biti predstavljene ptice koje stalno ili povremeno borave u rezervatu. Od sjenice mošnjarke, zbog koje je taj prostor dobio status rezervata, do ždrala koji sleti na jezera tek jednom u nekoliko godina.

Uz to Javna je ustanova odlučila predstaviti svoju najnoviju publikaciju, brošuru "Zaštićene ptice Zagrebačke županije-Monitoring 2009". Predstavljanje će se održati u gradskoj vjećnici Grada Svete Nedelje u 19.40 sati. Brošura predstavlja rad volontera promatrača tijekom 2009. godine. U njoj su prikazane 102 vrste ptice naše županije, koje su uspješno fotografirane tijekom monitoringa. Za svaku vrstu, brošura donosi status zaštite i stupanj ugroženosti, ako su na međunarodnom Crvenom popisu ugroženih vrsta. A uz jednostavne simbole da/ne označava se način obitavanja u županiji, odnosno je li ptica stanarica, gnjezdarica ili samo preletnica za vrijeme migracijskog perioda.

Kako do završetka monitoringa 2012. godine nema relevantnih podataka o broju ptica u Županiji, brošura donosi podatak o broju gnjezdećih parova u Hrvatskoj. Brošura je rađena dvojezično (hrvatsko/engleski) jer će predstavljati našu županiju i Europskoj uniji..." (Izvor: http://biologija.com.hr)

***
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije u utorak, 29. lipnja 2010. godine organizira je svečano obilježavanje postavljanja table zaštićenog područja Ornitološkog rezervata Strmec – Sava te predstavljanje brošure ''Zaštićene ptice Zagrebačke županije – Monitoring 2009''...


45°49'32.13"N 15°47'59.67"E


Ornitološki rezervat Strmec-Sava prostire se dijelom na području naselja Strmec i Orešje. Rezervat je jedinstveno stanište brojnih vrsta ptica, obraslo šumom vrba, topola, johe i gustom niskom vegetacjom, protkano rukavcima, brojnim kanalima i kanalićima, pješčanim i šljunčanim nanosima te močvarnim livadama.Tijekom zime rezervat je jedno od glavih odmorišta za ptice preletnice, poput divljih gusaka, pataka, velikih i malih vranaca, bukavaca i žličarki. One se u njemu hrane i skupljaju snagu za daljnji let na jug, pa često se mogu na poljima vidjeti rode koje love žabe i glodavce kako bi nadomjestile energiju za put u Afriku. No, isto su tako zimi i zimovalište za veći broj migracijskih ptica sjeverozapadne Hrvatske, poput labudova, bijelih čaplji, čapljice voljka, gnjuraca..., koje su u potrazi za hranom i zimskim skloništima. Ljeti je rezervat jedan od glavnih gnjezdilišta za sve vrste ptica pjevica, poput češljugara, sjenica, voljića, zviždaka, grlica, svih vrsta djetlića drozdeva, ali i vlastelica, kormorana, sivih i bijelih čaplji. U pješčanom dijelu rezervata gnijezde se bregunice, pčelarice, vodomari i muharice ali i sitne ptice pjevice poput češljugara. U poljima nalazimo poljske i kukmate ševe, zelene žune... Naročitu vrijednost ovog područja u europskim razmjerima predstavlja gnježđenje rijetke vrste ptice plazice vuge čija se populacija sporo, ali sigurno povećava iz godine u godinu.

Od kraja 2008. godine ovim područjem upravlja Javna ustanova za zaštitu prirodnih područja i ostalih prirodnih vrijednosti na području Zagrebačke županije "Zeleni prsten Zagrebačke županije". Ona uz pomoć svojih volontera-promatrača nadzire područje i organizira periodična, ciljana i godišnja prebrojavanja ptica, tzv. monitoringe. Trenutno je u tijeku cjelogodišnji monitoring s ciljem inventarizacije prica. Do 2008. godine, jedinu brigu o rezervatu su vodili članovi ŠRD „Štuka“, Lovačke udruge „Jastreb“ te Grad Sveta Nedelja koji svojim prostornim planom štiti i veće područje od samog rezervata. Njima i pripadaju najveće zasluge što je rezervat u tako doborom stanju.

Danas kada je zagađivanje prirode sve veće gotovo sve vrsta zagađivanja ugrožavaju rezervat. No, najveći problem predstavljaju ilegalna odlagališta otpada. To su odlagališa koja stvarajaju građani Svete Nedelje ili susjednih mjesta. Ornitološki rezervat Sava Strmec dio je Nacionalne ekološke mreže Hrvatske te Nature 2000 – ekološke mreže EU. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postat će zaštićeno područje EU-a.

Javna je ustanova „Zeleni prsten Zagrebačke županije“ tijekom 2009. godine provodila je stalan monitoring i prebrojavanje svih vrsta ptica na području rezervata. U Registar ptica upisano je 147 vrsta ptica od koji je 65 gnjezdarica. Podaci četiri ciljana monitoringa iz 2009. godine pokazuju blagi porast ptičjih jedinki kao i gnjezdarica. Malo koje područje u Hrvatskoj ima tako veliku bioraznolikost na tako malom području i u blizini velikog grada.

Kad se ostvare svi preduvjeti zaštite rezervat iskoristiti kao turistička ponuda grada. No, nema mjesta za nekakav vid masovnijeg turizma. Takvi su rezervati u cijelom svijetu namjenjeni za promatrače ptica, ornitologe i edukaciju, posebno djece te školu u prirodi. Rezervat je prvenstveno namijenjen životu, gnježđenju i boravku ptica na tom području i one su primarne. Rezervat je turistički biser Svete Nedelje. (Prema: http://www.sventv.info obradio 9A6AA)


www.9aff.com