CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0050
Dugačko brdo
Special forest reserve
--

Dugačko brdo - posebni rezervat šumske vegetacije

Zaštićen od: 1973.g.

Površina 10.91ha


Posebni botanički rezervat šumske vegetacije Dugačko brdo dio je šumskog predjela gospodarske jedinice Dugačko brdo. Obuhvaća odsjek 29a. Lociran je u blizini Koprivnice, a dodiruje i jugoistočne obronke Kalnika. Nalazi se na nadmorskoj visini od oko 250 m i zajedno s obližnjim obroncima Bilogore, čini dio turističko-rekreativne i lovne zone Koprivnice.

To je miješana šumska sastojina, u kojoj je bukva najzastupljenija, a ima i hrasta kitnjaka i graba, dok druge vrste i neki lišćari dolaze pojedinačno. Starost te sastojine iznosi oko 100 godina, a u njoj reprezentativan značaj ima bukva koja je vrlo dobre vitalnosti.

Svrha zaštite ovog područja je očuvati miješanu stogodišnju šumsku sastojinu, u kojoj reprezentativan značaj ima bukva, čija je tipična visoka zastupljenost u odnosu na druge vrste drveća.

Bukve na području rezervata ima oko 80 %, hrasta kitnjaka do 10%, graba do 10 %, dok lišćari i druge vrste dolaze pojedinačno. Sastojina je vrlo dobre vitalnosti.

Unutar tog zaštićenog odsjeka 1998. godine izdvojena je ploha u površini od 1ha, te uključena u međunarodni projekt "ČOVJEK I BIOSFERA" (MAB).

To je trajna ekološka ploha tipa takozvane sekundarne prašume u kojoj osim multidisiplinarnih istraživanja nikakvi drugi čovjekovi zahvati nisu dozvoljeni.

Cilj projekta čiji je koordinator Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je pratiti promjene u tom tipičnom ekosustavu šumske sastojine, gdje dominira bukva. (Izvor: http://zastita-prirode-kckzz.hr)

***

MJERE ZAŠTITE ZA
Posebni rezervat šumske vegetacije
Dugačko brdo

Članak 1.
Ovim aktom sukladno članku 2. Odluke o proglašenju dijela šume Dugačko brdo posebnim rezervatom šumske vegetacije broj: 3-322/22-1973 («Službeni glasnik Općine Koprivnica» broj 2/73) i odredbama Zakona o zaštiti prirode propisuju se Mjere zaštite za Posebni rezervat šumske vegetacije Dugačko brdo (u daljnjem tekstu: Mjere zaštite) radi njegove zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja.

Članak 2.
Posebni rezervat šumske vegetacije Dugačko brdo (u daljnjem tekstu: Posebni rezervat) dio je gospodarske jedinice Dugačko brdo i obuhvaća odsjek 29 a u površini od 10,91 ha.

Članak 3.
Temeljna mjera zaštite Posebnog rezervata je osiguranje uvjeta koji omogućuju što manje remećenje odvijanja životnih prirodnih procesa u Posebnom rezervatu.

Članak 4.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) dužna je koordinirati sve radnje u svezi s zaštitom, održavanjem i promicanjem Posebnog rezervata.

Članak 5.
Javna ustanova upravlja područjem Posebnog rezervata u skladu s Mjerama zaštite, smjernicama propisanim u vaećoj Osnovi gospodarenja za gospodarsku jedinicu Dugačko brdo odsjek 29 a, a sve u skladu s Zakonom o zaštiti prirode. Cilj toga je što bolja i efikasnija zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje i korištenje Posebnog rezervata.

Članak 6.
Posebni rezervat treba obilježiti odgovarajućim informativnim tablama s osnovnim podacima o njegovu imenu i statusu zaštite. Obilježavanje je obavezno na hrvatskom jeziku, a po potrebi i na drugim jezicima.

Članak 7.
Unutar odsjeka koji obuhvaća Posebni rezervat mogu se postavljati i drugi informativni natpisi (panoi, ploče ili druge oznake), ako oni daju informaciju o pripadajućoj vegetaciji i vrijednosti ili upozoravaju na načine ponašanja vezane za Posebni rezervat.

Članak 8.
Unutar Posebnog rezervata nalazi se «trajna ploha» veličine 100x100 m = 1 ha koja je dio međunarodnog projekta «Čovjek i biosfera (MABUNESCO)». Ona je namijenjena istraživanju i osim njega u njoj nikakvi drugi zahvati nisu dozvoljeni.

Članak 9.
Radi očuvanja višestrukih prirodnih vrijednosti karakterističnih za Posebni rezervat zabranjuje se:
- svaka radnja i sve djelatnosti kojima se umanjuje vrijednost Posebnog rezervata,
- svaki zahvat u Posebnom rezervatu koji bi mogao štetno utjecati na normalan rast, razvoj i opstanak šumskih i drugih biljnih zajednica unutar područja Posebnog rezervata.

Članak 10.
Da bi se očuvala stalna, postojeća razina podzemnih voda koja utječe na Posebni rezervat, u
njemu su zabranjeni svi građevinski, meliorativni i slični zahvati čija bi posljedica bila promjena razine podzemnih voda, a time i temeljnih ekoloških čimbenika s posljedicom bezpovratnog uništenja biotopa i biocenoze Posebnog rezervata.

Članak 11.
Unutar Posebnog rezervata zabranjena je gradnja lovnotehničkih objekata.
Članak 12.
Da bi se spriječilo onečišćenje i zagađenje koje moe štetno utjecati na Posebni rezervat zabranjeno
je:
- odlaganje smeća i svih drugih vrsta otpada (industrijskog, komunalnog, građevinskog, kućnog, radioaktivnog i dr.),
- ispuštanje tekućina i upotreba kemijskih sredstava koja mogu onečistiti tlo i podzemne vode, oštetiti korjenov sistem ili na drugi način štetno utjecati na Posebni rezervat
- kopanje i odnošenje zemlje, te oštećivanje tla koje može štetno utjecati na korjenov sistem i opće stanje pripadajuće flore.Članak 13.
Unutar Posebnog rezervata zabranjeno je paljenje grmlja, trave, korova i općenito vatre.

Članak 14.
Zabranjena je ispaša stoke na području Posebnog rezervata.

Članak 15.
U područje Posebnog rezervata zabranjeno je unošenje i sadnja stranih (alohtonih) hibridnih i kloniranih biljnih vrsta.

Članak 16.
U Posebnom rezervatu zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka bez dopuštenja Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Članak 17.
Na stablima u Posebnom rezervatu zabranjeno je trganje grana i lišća, oštećivanje kore i debla, te drugi slični zahvati koji bi mogli negativno utjecati na Posebni rezervat.

Članak 18.
Zahvati u Posebnom rezervatu dopušteni su:
- u slučaju opasnosti od odlamanja i pada grana ili urušavanja debla, a radi sigurnosti i zaštite ljudi i vozila koja prolaze cestom koja se nalazi uz rub Posebnog rezervata,
- ako je to u funkciji sprečavanja i širenja bolesti ili poboljšanja općeg stanja Posebnog rezervata.
Zahvati iz stavka 1. ovog članka dopušteni su samo uz suglasnost i ishođenje uvjeta zaštite prirode koje izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Članak 19.
Sanitarna sječa ili drugi zahvati iz članka 18. ovih Mjera zaštite ne mogu se obavljati u tijeku vegetacijske sezone.

Članak 20.
Posebni rezervat je područje s naglašenim prirodnim, znanstvenim, kulturnim, odgojnoobrazovnim i turističkim vrijednostima, stoga ga je dozvoljeno razgledavati i posjećivati. Veće grupe posjetitelja mogu posjećivati i razgledavati Posebni rezervat ako o tome prethodno obavijeste Javnu ustanovu ili nositelja gospodarenja na tom području Javno poduzeće «Hrvatske šume», Upravu šuma Koprivnica.

Članak 21.
U cilju što boljeg praćenja promjena vezanih za Posebni rezervat dozvoljeno ga je znanstveno istraživati. Rezultati istraživanja moraju se dostaviti i Javnoj ustanovi radi uspostave baze podataka o Posebnom rezervatu. Radnje iz stavka 1. ovog članka dozvoljene su uz suglasnost Javne ustanove.

Članak 22.
Brigu o provođenju Mjera zaštite za Posebni rezervat vodi Javna ustanova koja pri tom surađuje s nosiocem gospodarenja nadležnim za to područje.

Članak 23.
Određeni poslovi u svezi provedbe Mjera zaštite ili čuvanja Posebnog rezervata mogu se povjeriti i drugim pravnim ili fizičkim osobama.

Članak 24.
Nadzor nad provođenjem Mjera zaštite za Posebni rezervat provodi inspektor zaštite prirode i drugi inspektori svaki u okviru svoje nadležnosti.

Članak 25.
Ove Mjere zaštite dostavit će se Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja u roku od 30 dana od dana donošenja.

Članak 26.
Ove Mjere zaštite stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije».

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

www.9aff.co