CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-0044
Kontija
Special forest reserve
--

 

9AFF-043 9AFF-045 9AFF-046 9AFF-030 9AFF-001 9AFF-017
9AFF areas located on the Istrian peninsula:
9AFF-0001 (Brijuni isls), 9AFF-0017 (Učka), 9AFF-0030 (Lim channel), 9AFF-0043 (The forest of Motovun), 9AFF-0044 (Kontija),
9AFF-0045
(Datule-Barbariga) and 9AFF-0046 (Palud-Palu).

POSEBNI REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE "KONTIJA"

Godina proglašenja: 1964.

Akt o proglašenju: Rješenje Zavoda za zaštitu prirode, br. 179/9 – 1964,. MK/MZ

Površina (ha): 65
Grad/općina: Sv. Lovreč

Prirodni fenomen: Šuma bijelog graba (Carpinetum orientalis croaticum H-ić), starosti preko 140 godina, znanstveno vrlo zanimljiva i vrijedna, najbolje sačuvana površina ove zajednice u Istri. Od drveća redovno se nalazi hrast medunac (Quercus pubescens), bijeli grab (Carpinus betulus), crni jasen (Fraxinus ornus), maklen (Acer monspessulanum), cer (Quercus cerris), smrika (Juniperus oxycedrus) i borovica (Juniperus communis). U sloju grmlja nalazi se rašeljka i trnula (Prunus mahaleb i P. spinosa), drijen (Cornus mas), kalina (Ligustrum vulgare) i ruj (Cotinus coggygria). Od niskog raslinja raširen je kukurijek (Helleborus multifidus), veprina (Ruscus aculeatus), jesenska šašika (Sesleria autumnalis) i dubačac (Teucriium chamaedris).

Mjere zaštite (Iz Rješenja): U ovom je rezervatu, bez prethodne suglasnosti Zavoda za zaštitu prirode, zabranjena svaka sječa i oštećivanje stabala i grmlja, branje prizemnog bilja, kao i svaki drugi zahvat, koji može izmijeniti sadašnji izgled rezervata.

Opis postojećeg stanja: Karakteristike prirodnog fenomena od dana proglašenja nisu promijenjene.

Turistička zajednica i Odjel za turizam Istarske županije sa sjedištem u Poreču već dugi niz godina rade na institucionalnom povezivanju privatnog i javnog sektora u turizmu Istre. Na taj način želi se stvoriti nužna sinergija svih uključenih strana, s konačnim ciljem repozicioniranja i restrukturiranja Istre u visoko kvalitetnu turističku regiju... Biciklistički turizam predstavlja razvojni turistički projekt koji je u svom razvojnom procesu dostigao razinu razvijenosti kao jedan od vodećih turističkih proizvoda Istre te ima važnu ulogu u strateškom razvoju nove koncepcije turizma Istre. Sa svojim multiplikativnim učincima projekt se izvrsno nadovezao na ostalu turističku i privatnu ponudu Istre - male smještajne objekte (Bike&Bed), bike-boutique hotele, welness, a također i gourmet-segment turizma Istre - ruralni i vinski turizam, turizam maslinova ulja.
Kao temelj ponude bike-turizma regije pripremljeno je preko četrdeset biciklističkih staza, većinom terenskih (MTB), ali i cestovnih. Staze su u stalnoj doradi, a radi se i na stalnom kreiranju novih. Smještaj za bicikliste, grupiran pod Bike&Bed segment, omogućava turistima koji uživaju u vožnjama biciklima da nesmetano putuju po Istri i noće gdje im najviše odgovara.
U smislu aktivne promocije istarskih proizvoda, ali i Istre kao bike-destinacije u cijelosti, organiziraju sei dvije velike manifestacije Istra Terra Magica Bike i Istra MTB Tartufi Tour - Parenzana Cannondale, koje su vodeće tog tipa u Hrvatskoj, ali i na širem prostoru.

Evo jedne od planiranih tura:

(Start) autobusna stanica Vrsar – Kapetanova stancija – aerodrom Crljenka duž Limskog zaljeva – kroz šumu Kontija do Kloštra odakle se skreće drugom dionicom kroz šumu Kontija izlazi se na lokalnu cestu prema aerodromu. Na ovom punktu pružaju se tri mogućnosti nastavka vožnje:
a) Velika stancija – park skulptura Dušana Džamonje – autobusna stanica Vrsar
b) Aerodrom – Kapetanova stancija – autobusna stanica Vrsar
c) Velika stancija – Mugeba – bike staza “Poreč south”.

Na polovici kružne staze duge oko 15 kilometara nalazi se vidikovac na Limski zaljev lociran točno iznad spilje Sv. Romulda (paleolitska kultura). Duž staze izmjenjuju se vinogradi, maslinici, borove i hrastove šume s netaknutom bujnom vegetacijom. Šuma Kontija oduševit će vas svojom ljepotom! Kloštar, Gradina i Sv. Lovreč koji nije obuhvaćen stazom, ali se nalazi u blizini, svojom bogatom kulturno-spomeničkom baštinom biciklistu daje nesvakodnevnu mogućnost upoznavanja tradicije i povijesti ovog kraja nadomak Vrsara.

Large mamp
 

9A6AA and 9A2MF (and 9A2WJ): Kontija

www.9aff.com