World Flora Fauna Project
CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-038
Prud
Special ornitological reserve
--

Zaštičena područja u dolini rijeke Neretve:
5 Posebni ornitološki rezervat Prud

 

Prud: Posebni orntološki rezervat
Položaj: Močvarno područje donjeg toka Neretve kod mjesta Vid, 5km zapadno od Metkovića
Orijentir: 43°04,9'N 17°37,7E
Površina 587ha
Zaštičeno: od 1974. godine.

***

Pogled na Neretvu kroz Ramsarsku konvenciju:
(Ramsarska konvencija, 02.02.1971. Ramsar, Iran; stupila na snagu 1975 ... 138 država potpisnica ... pohranjena u UNESCO -u ... administracija u sjedištu IUCN -a ... Hrvatska: konvencija stupila na snagu 08.10.1991.)
- površina:250ha
- boćata voda
- 310 vrsta ptica, 115 gnjezdarica
- čapljica voljak, bukavac nebogled...
- područja: Pod gredom, Prud, Orepak - ornitološki rezervati
- jugoistočna delta - zoološki rezervat
- Modro oko - zaštićeni krajolik


Rijeka Neretva izvire u Bosni i Hercegovini, na nadmorskoj visini od 846 metara, ispod planine Zelengore. Ukupna dužina toka je 215 km, od čega u dužini od 22 km protječe kroz Hrvatsku. Srednjim dijelom, do Počitelja, teče kroz kanjone i kotline, a poslije toga uglavnom je ravničarska rijeka, koja na utoku u more formira specifi čnu deltu s više rukavaca. Od morske obale do Metkovića, u dužini od 20 km, plovna je, u Jadransko more utječe u blizini mjesta Ploča. Kod Opuzena, na udaljenosti od 11 km od ušća, račva se u dva rukavca desniveliku Neretvu i lijevi, malu Neretvu. Na području delte, na površini od ukupno 1620 ha nalaze se lokaliteti koji su zaštićeni slijedećim kategorijama zaštite: ornitološki rezervati (Podgrede, Prud i Orepak), jedini ornitološko-ihtiološki rezervat u Hrvatskoj (Parila) i značajni krajolik Baćinska jezera i dio krajolika Modro oko. U budućnosti, na cijelom ovom prostoru predviđena je kategorija zaštite krajobraza kao parka prirode. Tu se nalazi i nekoliko močvarnih krajolika uvrštenih u popis Ramsarskih područja te područja od posebnog značenja za obitavanje ptica, ali i Barcelonskom konvencijom posebno zaštićena područja (lagune, jezera, plaže, rijeke, humke- vapnenasti brežuljci ). Jedina je naša rijeka koja na svom utoku u more stvara deltu. Delta je površine 20.000 ha, od čega je 12.000 ha u Hrvatskoj, od Metkovića do ušća u more koje djeluje na vodostaj rijeke i čiji se utjecaj osjeća sve do samog grada ili 23 km od ušća!

Zanimljivo je kako je delta nastajala kroz povijest. Od posljednjeg ledenog doba podizala se razina mora koje je potopilo sva kraška područja uz rijeku sve do Hutovog blata (močvarnog područja u blizini Metkovića). Šljunak i pijesak nošeni rijekom taložili su se u dolini. Kako se more povlačilo pred nanosima rijeke nastajale su močvare, dok je rijeka popunjavala kraške depresije bogate sedimentom, dižući na taj način razinu tla. Tamo gdje su ti nanosi bili manji ostajale su močvare i jezera. Takvih aluvijalnih nanosa, u vidu vapnenačkih brežuljaka, ima na ovim prostorima i danas...
(Izvor: Časopis Hrvatske šume, svibanj 2009)


www.9aff.com