World Flora Fauna Project
CROATIAN
Amateur Radio
FLORA FAUNA Program
©
"Lets Save the green Planet Earth!"

Croatian Protected Areas
valid for Croatian (9A) and World Flora Fauna Programs
WFF ref.
Name of protected area
Status
IOTA
9AFF-033
Muški bunar
Special forest reserve
--
NO COMMENT
Photo by 9A7WA (up: left & right)
Photo by Mario Pavičić (up: left & right)

Posebni rezervat šumske vegetacije


smještaj: jugozapadni dio Psunja
visina: 750-800 m
površina: 42ha
zaštićeno područje: 1963.g.
posebni rezervat: od 1980.g.

Look for 9AFF-033 via the Google Earth

UPOZORENJE: područje rezervata nije potpuno razminirano!

Muški bunar je posebno vrijedna šuma hrasta kitnjaka i bukve stara između 200 i 300 godina. Izuzeta je iz redovnog šumskog gospodarenja 1929. godine. Godine 1963. Muški bunar je zaštićen u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije. Dio je ekološke mreže Republike Hrvatske.

Rezervat je smješten na Psunju, na nadmorskoj visini od 750-800 m. Površina mu iznosi 58,67 ha. Budući da se na ovome području ne vrši sječa ni drugi zahvati već 80 godina, Muški bunar se smatra prašumom, jednom od rijetkih u zemlji.

Osim hrasta i bukve, biljnu zajednicu Muškog bunara tvore i obični grab, gorski javor, divlja trešnja, brojne proljetnice (šafran, visibaba, šumarica), meka veprina, salamonov pečat, kopitnjak, kozlac, zdravčica, petrov križ, plućnjak.

Do rezervata se dolazi šumskom cestom Strmac - Cernička Šagovina (24 km), prolazeći kroz predjele Brezovoga polja i Dobre vode. Pristup je moguć i s Brezovog polja (vrha Psunja) također cestom preko Dobre vode. Iz tog smjera označena je planinarska staza. Budući je površina nerazminirana je još od Domovinskoga rata, kretanje je preporučljivo samo cestama i označenim stazama.

"... na dohvat ruke, na sjevernoj strani Okučana na Psunju u predjelu Muški bunar nalaze se ostaci nekadašnjih psunjskih prašuma bukve i hrasta kitnjaka. Svjedoče o nekadašnjem bogatstvu slavonskog sredogorja s vrlo kvalitetnim i lijepim šumama. Ova dva šumska lokaliteta Bogom su dana, ali nažalost još uvijek neiskorištena kao turistički potencijal i mjesto gdje se s obitelji može otići na nekoliko sati. O Prašniku i Muškom bunaru opširnije piše dipl. ing. šumarstva Mario Bošnjak, tajnik novogradiškog ogranka Hrvatskog šumarskog društva, koje uz ostalo štiti i promiče vrijenosti i osobitosti šuma novogradiškog kraja.

Taj predjelal proglašen je specijalnim rezervatom šumske vegetacije. Po zakonu o zaštiti prirode specijalni rezervat prirode je područje u kojem u je osobito izražen jedan ili više elemenata prirode (biljne i životinjske vrste, njihove zajednice, reljef, vode) a osobitog je znanstvenog značenja i namjene. Specijalni rezervat može biti: šumske vegetacije, botanički, zoološki (ornitološki, ihtiološki i dr.), rezervat u moru, geografski i geološki i dr. U specijalnom rezervatu nisu dozvoljene radnje koje bi mogle narušiti njegova svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom ( branje i uništavanje biljaka, uznemirivanje, hvatanje i ubijanje životinja, unošenje stranih vrsta, melioracioni zahvati, razni oblici privrednog i ostalog korištenja i sl.).

Muški bunar nalazi se na jugozapadnom dijelu Psunja na nadmorskoj visini od 750 do 800 m, gdje je u odjelima 17a, 17d, 17e, 16b, 16c na površini od 43,42 ha izlučena od redovitog gospodarenja1929. godine od 150 do 300 godina stara bukova šuma (24 ha) i mješovita šuma bukve i kitnjaka (19 ha). U prvom redu zdravstveno stanje, obrast, sklop, visina i prsni promjeri zadivljuju namjernike u toj šumi, jer je to zaista izvanredno djelo prirode koje moramo sačuvati za naredne generacije. Visina bukovih stabala kreće se do 40 m, a prsni promjeri bukve i hrasta kitnjaka dosežu i do 200 cm. Drvna masa po hektaru iznosi 584 m3. S fitocenološkog gledišta tu je razvijena gorska bukova šuma (Fagetum croaticum montanum Horv. 38) i na sojnoj i osojnoj ekspoziciji raste šuma hrasta kitnjaka sa bukvom. U rezervatu su postavljene trajne plohe na kojima će se u okviru međunarodnog projekta «Čovjek i biosfera» i «Komparativna istraživanja ekosistema Hrvatske» obavljati dugoročna timska istraživanja. Te stare slavonske šume sačuvali su domaći šumari za buduće naraštaje kao simbole nekadašnjeg bogatstva da se sadašnje generacije uče na njima, da ih znanstveno istraže i prikažu...".


Preneseno i obrađeno s http://www.novagra.hr/ (PRAŠNIK I MUŠKI BUNAR - Neotkriveni rezervati šumske vegetacije)

Izvor fotografija: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije


www.9aff.com