STATUT

Prijedlog statuta možete pogledati ovdje.

 

 

Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993 , 11/1994, ), te članaka 13 i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) Redovna skupština Radioamaterskog kluba „Vukovar“ na sjednici održanoj   ——       2015. godine u Vukovaru donosi:

 

STATUT

RADIOAMATERSKOG KLUBA „VUKOVAR“ VUKOVAR

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Radioamaterskog kluba „Vukovar“ Vukovar uređuje se:

•          naziv, sjedište, znak,

•          zastupanje,

•          izgled pečata,

•          područje djelovanja,

•          ciljevi,

•          djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

•          javnost rada,

•          članstvo, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak prava, obveze i odgovornosti, te stegovna odgovornost članova, i način vođenja popisa članova,

•          tijela udruge, unutarnji ustroj, njihov sastav i način sazivanja sjednica, način izbora i opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,

•          izbor i opoziv likvidatora udruge,

•          prestanak postojanja udruge,

•          imovina, način njezinog stjecanja i raspolaganje imovinom udruge,

•          postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja udruge,

•          način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge,

•          završne odredbe.

Članak 2.

Radioamaterski klub „Vukovar“ Vukovar (u daljnjem tekstu: klub) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese, te javne potrebe iz radijske komunikacijske tehnike i elektronike.

Članak 3.

Klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga koji vodi nadležno tijelo državne uprave.

Članak 4.

Puni naziv pod kojim udruga djeluje glasi: „Radioamaterski klub „Vukovar“ Vukovar. Skraćeni naziv kluba je RK „Vukovar“. Sjedište kluba je Gundulićeva 37, Vukovar, a djeluje na području Vukovarsko – srijemske županije.

Članak 5.

 

Klub nastavlja djelovanje udruženja građana Radioamaterski klub „Vukovar“ Vukovar.

Članak 6.

Klub ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Po unutarnjem obodu kružnice ispisan je tekst „RADIOAMATERSKI KLUB „VUKOVAR“ VUKOVAR, a u sredini je znak Radioamaterskog saveza Hrvatske.

Članak 7.

Klub zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik kluba. a Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Članak 8.

Klub se dragovoljno učlanjuje u udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima kluba i ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.

Klub se udružuje u Županijske udrugu tehničke kulture Vukovarko – srijemske županije. Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju donosi Skupština kluba.

 

II. CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI

Članak 9.

Temeljni ciljevi kluba jesu:

 • zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi iz područja radijske komunikacijske tehnike, prava čovjeka na stjecanje tehničkih znanja, zastupanje i zaštita vlastitih interesa članova kluba u Zajednici tehničke kulture Vukovarsko – srijemske županije i Hrvatskom radioamaterskom savezu,
 • razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika.
 • razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela,
 • obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži djelovanjem u amaterskim komunikacijskim tehnikama,
 • unapređivanje stručnog rada i promidžba istraživanja i novina iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika,
 • njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti duha amaterskih radijskih komunikacija, humanosti, međusobnog poštivanja te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru,
 • poticanje domoljublja kod svih članova, a naročito kod mladeži.

 

Članak 10.

Ciljeve iz članka 9. ovog Statuta klub ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička kultura kao dio opće kulture obnašanjem sljedećih zadaća:

 • stvaranjem i unapređenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja komunikacijskim tehnikama kao što su: radiokonstruktorstvo i samogradnja uređaja, amaterska radiogoniometrija,digitalne komunikacije, satelitske komunikacije, bežični mrežni sustavi, i ostale djelatnosti komunikacijske tehnike
 • osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanjem i potvrđivanjem njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja znanstvenih i tehničkih dostignuća
 • poticanjem, usklađivanjem, promicanjem i unapređivanjem aktivnosti članova, kako bi učinkovito zadovoljavali svoje osobne i zajedničke i javne potrebe iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika
 • popularizacijom znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća putem predavanja, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži i njihovom poticanju za bavljenje amaterskim komunikacijskim tehnikama
 • organiziranjem natjecanja, susreta, izložbi sličnih priredbi, te sudjelovanjem na manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica
 • nabavkom opreme i održavanjem opreme i objekata čiji je klub vlasnik ili korisnik
 • suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima
 • poticanjem i pomaganjem osnivanja novih i suradnjom s drugim udrugama tehničke kulture
 • skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša
 • ustrojem aktivnosti i osposobljavanjem članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine

 

III. JAVNOST RADA

Članak 11.

Rad kluba je javan

Javnost rada ostvaruje se:

 • pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima kluba, tijelima kluba i drugim osobama u čijem je to interesu,
 • izvještavanje o svom radu savezima (zajednicama) tehničke kulture u koje je udružen,
 • izvještavanje nadležnih državnih tijela koja sufinanciraju programe kluba,
 • obavještavanjem javnosti o radu i poslovanju kluba putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,
 • na druge prigodne načine

 

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 13.

Svaka fizička osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je klub osnovan i odredbe ovog Statuta može postati njenim članom.

Članovi kluba mogu biti i maloljetne i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti.

Za osobu mlađu od 14 godina izjavu o suglasnosti za učlanjivanje daje skrbnik ili zakonom određeni zastupnik dok za za osobe sa navršenih 14 godina skrbnik ili zastupnik daju pisanu suglasnost.

Članska prava se ostvaruju plaćanjem članarine u tekućoj godini.

Članak 14.

Član kluba može biti:

 • redoviti član,
 • podupirući član,
 • počasni član.

Redovitim članom može postati svaka fizička osoba iz članka 15. ovog Statuta, pod uvjetom da ga predlože najmanje dva punopravna člana kluba i da se s tim složi Izvršni odbor.

Podupirućim članom postaje odlukom Izvršnog odbora svaka fizička i pravna osoba koji novčano ili drugačije materijalno podupire ili koji značajnom jednokratnom potporom pomogne razvoj i napredak kluba i ostvarivanje njezinog programa, ako se prethodno s tim osobno suglasi.

Počasnim članom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva kluba i tehničke kulture u cjelini. Počasnog člana proglašava Skupština kluba na temelju njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora. Status počasnog člana ne može se izgubiti.

Članak 15.

Članstvo u klubu je dragovoljno.

Članstvo se upisuje u evidenciju koju vodi tajnik kluba u elektronički, upisom u bazu podataka kluba, a obvezno sadrži:

 • ime prezime
 • osobni identifikacijski broj (OIB)
 • datum rođenja
 • mjestu stanovanja
 • datum pristupanja klubu
 • kategorija članstva (redoviti. podupirući, počasni)
 • datumu prestanka članstva
 • evidencija plaćene članarine

 

Članak 16.

 

Članu kluba izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

Članak 17.

Odluka o visini članarine za tekuću godinu donosi se na godišnjoj skupštini kluba..

Članak 18.

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje amaterskim radijskim komunikacijskim tehnikama koristeći imovinu i stručnu pomoć kluba
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti kluba
 • dobivanje pravodobnih j istinitih informacija o radu kluba
 • iznošenje mišljenja i prijedloga, te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada kluba
 • posvećivanje pozornosti vlastitom stvaralaštvu
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad
 • pridržavanje Statuta i drugih akata kluba. te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih)
 • izvršavanje odluka upravnih tijela kluba i preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda, te zaštita interesa kluba.
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje imovine kluba.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju klubom, birati i bili biran u njegova tijela.

Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu Radio kluba u dogovoru s Izvršnim odborom Radio kluba.

Članak 19.

Član kluba koji ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je Radio klub osnovan, koji krši zakonske propise i povrijedi članske obveze utvrđene ovim Statutom, drugim aktima, etičkim kodeksom i uobičajenim pravilima bavljenja amaterskim radijskim komunikacijama, te time nanese štetu interesima i ugledu kluba podliježe stegovnoj odgovornosti.

Stegovne mjere koje se primjenjuju na člana u radu kluba su:

 • uskrata prava sudjelovanja u radu kluba (suspenzija),
 • isključenje iz članstva kluba.

Izricanju stegovnih mjera prethodi upućivanje pisanog upozorenja članu.

Stegovne mjere, osim isključenja, donosi Izvršni odbor dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora, dvotrećinskom većinom glasova nazočnih zastupnika na Skupštini. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

Izvršni odbor prema potrebi može osnovati Sud časti koji razmatra pojedine slučajeve.

Članak 20.

Članstvo u klubu prestaje:

 • dragovoljnim istupom iz članstva
 • isključenjem iz članstva
 • brisanjem iz članstva

Do prestanka članstva vlastitom odlukom o razdruživanju dolazi po primitka pisanog zahtjeva člana.

Brisanjem članstvo prestaje zbog neplaćanja članarine do roka određenog Odlukom o članarini, članskom doprinosu, uslijed smrti i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Član kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese kluba ili prouzroči ozbiljnu štetu klubu i njenom članstvu. Provođenja postupka provodi se prema članku 19. ovog Statuta.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 21.

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom, a posebno radi obavljanja obrazovne i drugih djelatnosti kojima se njeguju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe u području tehničke kulture, klub pod uvjetima propisanim zakonom i drugim propisima može osnovati sljedeće sekcije:

 • primopredajnu sekciju
 • radiokonstruktorsku sekciju (samogradnja uređaja)
 • sekciju amaterske radiogoniometrije
 • sekciju za mrežne sustave
 • sekciju za digitalne komunikacije
 • informatičku

 

Ciljevi i zadaće, djelokrug rada, ustroj, sredstva i druga pitanja od značenja za rad sekcija iz prethodnog stavka utvrđuju se aktom o njihovu osnivanju

Članak 22.

S dragovoljnim skupinama mladih u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima tehničkog, informatičkog, tehničko-umjetničkog i radno-proizvodnog osposobljavanja i stvaralaštva mladih i drugim oblicima promicanja tehničke kulture i znanosti u školama klub može ostvarivati programsko i ustrojstveno zajedništvo.

VI. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA

Članak 23.

 

Radio klubom upravljaju redoviti članovi, i to:

 • neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini,
 • posredno preko svojih izabranih članova u drugim tijelima kluba,
 • iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima kluba,
 • i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 24.

Tijela upravljanja i nadzora jesu:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor
 3. Nadzorni odbor

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu čine svi redoviti članovi kluba.

Članak 26.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, a izborno zasjedanje održava se svake četvrte godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik kluba u prvom kvartalu tekuće godine povodom odlučivanja o izvješću o radu i financijskom izvješću za proteklu, te o programu i financijskom planu za iduću godinu.

Poziv za Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovitih članova Radio kluba ili Nadzorni odbor kluba. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 27.

Skupštinom predsjedava predsjednik kluba, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom.

Izbornu skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi.

Kandidati za članove tijela upravljanja imenuje radno predsjedništvo uz suglasnost članova kluba.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani kluba.

Članak 28.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici zajednica i saveza tehničke kulture, državnih tijela, jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzeća, ustanova i drugih organizacija, te podupirući i počasni članovi kluba.

Predstavnike saveza, zajednica, organizacija na sjednicu poziva predsjednik Radio kluba.

Članak 29.

Skupštino pravovaljano odlučuje ako je prisutna natpolovična većina redovnih članova Skupštine.

Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon 15 minuta čekanja, početi s radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje  jedna četvrtina članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem. Uslučaju isteka mandata osoba ovlaštenih za sazivanje Skupštine istu saziva jedna trećina članova udruge.

Članak 30.

Skupština kluba:

a)      razmatra:

 • ostvarivanje programa djelovanja i drugih akata kluba,
 • izvještaje o radu tijela i kluba u cjelini,
 • druga pitanja značajna za djelovanje kluba,

b)      utvrđuje:

 • osnovne elemente politike djelovanja kluba sadržane u programima,
 • ciljeve i strategiju razvitka kluba,
 • osiguranje  i uporabu sredstava kluba

c)      usvaja

 • Statut kluba i njegove izmjene i dopune
 • odluku o sastavu i izboru tijela Skupštine
 • plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu
 • izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće
 • druge akte utvrđene ovim Statutom odnosno zakonom,

d)     odlučuje o:

 • udruživanju i razdruživanju kluba u razne udruge i udruge više razine
 • prizivima članova protiv odluka Izvršnog odbora
 • donošenje odluke o isključenju člana iz kluba
 • o prestajanju postojanja i rada kluba i raspodjeli preostale imovine
 • drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela kluba,

 

e)      bira i razrješava:

 • predsjednika i tajnika kluba
 • članove Izvršnog odbora
 • članove Nadzornog odbora
 • likvidatora

f)       proglašava:

 • počasne članove kluba

 

Članak 31.

Izvršni odbor kluba je operativno tijelo, koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima kluba utvrđene ovim Statutom.

Članovi izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.

Članak 32.

Izvršni odbor sastoji se od  pet članova: predsjednika, tajnika i tri člana.

Članovi Izvršnog odbora birani su na prijedlog predsjednika kluba iz reda redovitih članova kluba na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Prijedlog može nadopuniti Skupština Radio kluba.

Predsjednik Radio kluba ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 33.

Sjednice izvršnog odbora održavaju se u pravilu najmanje dva (2) puta godišnje. a saziva ih predsjednik Radio kluba.

Poziv za sjednicu Izvršnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima u pravilu osam (8) dana prije održavanja sjednice.

Sjednica se može sazvati i u kraćim rokovima.

Sjednica se može održati putem videolinka ili telefonski.

U slučaju hitnosti može se održati sjednica Izvršnog odbora putem elektroničke pošte, donesene odluke ovjeriti će se na slijedećoj sjednici Izvršnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Izvršnog odbora saziva tajnik kluba ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Predsjednik ili ovlaštena osoba saziva sjednicu Izvršnog odbora na zahtjev:

 • Nadzornog odbora kluba,
 • Najmanje tri (3) člana Izvršnog odbora kluba,
 • najmanje jedne petine članova Skupštine.

Članak 34

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako na sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova

Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem

Članak 35.

Izabrani članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za rad Izvršnog odbora Skupštini zajedno, a svaki član pojedinačno za dužnosti koje su mu povjerene., Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili nije izvršio odluke Skupštine

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako ocjeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne izvršava odluke Skupštine ili Izvršnog odbora.

Izvršni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Pojedinom članu prestaje dužnost  člana Izvršnog odbora ako izgubi svojstvo člana kluba prema članku 20. ovog Statuta.

Umjesto člana Izvršnog odbora koji je podnio ostavku, koji je opozvan ili izgubio svojstvo člana kluba na prvom slijedećem zasjedanju Skupština bira novog člana Izvršnog odbora.

Članak 36.

Izvršni odbor:

a)      Utvrđuje prijedlog:

 • dnevnog reda, mjesto i datum održavanja i sve materijale za zasjedanje Skupštine,
 • Statuta i njegovih izmjena i dopuna drugih akata koje donosi Skupština,
 • Programa rada i ostalih dokumenata koje donosi Skupština,
 • Plan rada i Financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu,
 • Financijskog plana, financijskog izvještaja i Završnog računa, a ako se Skupština ne može pravodobno sastati, privremeno donosi Financijski plan i Završni račun, koje podnosi na odobrenje Skupštini na prvom sljedećem zasjedanju,
 • izbora i opoziva likvidatora kluba,
 • za počasne članove kluba,.
 • stegovne kazne isključenja člana, sukladno članku 20. ovog Statuta.

b)      Donosi:

 • odluku o izgledu, sadržaju i vođenju evidencije članova Radio kluba,
 • odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti,
 • ostale odluke i akte koji nisu u nadležnosti Skupštine.

c)      Odlučuje o:

 • namjenskoj uporabi, rasporedu i dinamici korištenja sredstava u okviru utvrđenog Financijskog plana te donosi provedbene odluke:
 • osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješava njihove članove,
 • izricanju stegovne kazne, opomene i suspenzije sukladno članku 20. ovog Statuta,
 • o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama

d)     Osigurava:

 • ostvarivanje programa rada i proračuna (financijskog plana kluba)
 • pripremu materijala za Skupštinu.

e)      Ustrojava i uređuje:

 • ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe i druge aktivnosti,
 • djelovanje i poslovanje kluba u cjelini

 

f)       Organizira i usklađuje:

 • suradnju s drugim udrugama, zajednicama i organizacijama,
 • programe i aktivnosti kluba.

g)      Imenuje bira i razrješuje:

 • predsjednike i članove radnih tijela, čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti

 

Obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Skupština odnosno koje zahtijeva redovito djelovanje kluba ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljene u mjerodavnost drugih tijela.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu

Članak 37.

Predsjednik kluba dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo redoviti član kluba.

Predsjednika kluba bira Skupština iz sastava članova Skupštine na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora

Predsjednik predsjeda Skupštinom i predsjednik je Izvršnog odbora po položaju.

Za predsjednika kluba može biti izabrana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje pet članova Skupštine a izabran je kandidat za kojeg je glasovalo više od 50% (posto) članova prisutnih na Skupštini.

Članak 38.

Predsjednik saziva Skupštinu i Izvršni odbor, usklađuje rad tijela, predstavlja klub u zemlji i inozemstvu i obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom

Predsjednik kao osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • odgovoran je za rad kluba u skladu sa zakonom
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za potrebe Radio kluba
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge

 

Članak 39.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini.

Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje tajnik kluba ili član Izvršnog odbora kojega predsjednik ovlasti.

Predsjedniku može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji su ovim Statutom predviđeni za članove Izvršnog odbora, s time da mu dužnost prestaje kad to odluči Skupština.

Članak 40.

Iz redova Izvršnog odbora članovi Izvršnog odbora međusobno biraju tajnika i blagajnika kluba.

Za tajnika može biti izabrana osoba za koju je glasovala natpolovična većina od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik kluba poslove obavlja dragovoljno, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku kluba.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 41.

Tajnik u izvršavanju svoje dužnosti ima slijedeće obveze, ovlaštenja i odgovornosti:

 • pomaže u radu predsjedniku kluba
 • izvršava i provodi odluke, zaključke i druge akte Skupštine, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora
 • brine za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi preuzetih obveza, vodi zapisnike i pismohranu kluba
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana i za uporabu drugih sredstava u sklopu danih mu ovlaštenja,
 • odgovora za pravodobnu pripremu sjednice Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 • brine o osiguranju javnosti rada kluba i poslovima informiranja,
 • brine se o provedbi svih programa kluba,
 • vodi popis članova kluba i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama.
 • brine se o izvršenju Programa rada i Financijskog plana,
 • brine o pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,
 • vodi računa da predsjednik, članovi Skupštine i Izvršnog odbora budu točno i pravovremeno upoznati sa svim pitanjima i problemima u nadležnosti i od interesa za rad kluba,
 • obavlja stručno-administrativne poslove kluba,
 • zajedno s predsjednikom organizira suradnju kluba i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,
 • zastupa klub
 • obavlja i druge poslove i zadatke po ovlaštenju Skupštine, predsjednika ili Izvršnog odbora

Članak 42.

Radi zaštite zakonitosti djelovanja i pravilnosti poslovanja kluba, osniva se Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje predlaže i bira Skupština iz svog sastava, na vrijeme od četiri  godine, bez mogućnosti izbora u dva uzastopna mandata.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora niti tajnik Kluba.

Članove Nadzornog odbora ne mogu predlagati predsjednik i članovi Izvršnog odbora.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi iz svog sastava.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani pod uvjetima i na način opoziva članova Izvršnog odbora.

Članak 43.

Nadzorni odbor u svom radu poglavito obavlja slijedeće:

 • prati provedbu Statuta i drugih općih akata
 • analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Izvršnog odbora i radnih tijela
 • kontrolira financijsko i materijalno poslovanje i namjensko raspolaganje sredstvima.
 • o svojim nalazima upoznaje predsjednika, Izvršni odbor i Skupštinu,
 • podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i nalazima,
 • saziva Skupštinu odlukom većine svojih članova ili kada predsjednik nije u mogućnosti sazvati sjednicu Skupštine.

Nadzorni odbor donosi Odluke većinom članova Nadzornog odbora.

Članak 44.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora u rokovima prema vlastitoj procjeni ili na zahtjev ostalih članova Nadzornog odbora.

Odluke se donose većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini i podnosi joj izvješće o radu.

Tijela Kluba dužna su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, te omogućiti uvid u dokumente.

VII. RADNA TIJELA

Članak 45.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova Skupština ili Izvršni odbor mogu osnovati stalna ili povremena radna tijela ili za izvjesne poslove imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlasti, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

Predsjedniku i Izvršnom odboru neposredno pomažu stručnjaci i stručni timovi za obrazovne programe namijenjene članovima i javne manifestacije. Rad voditelja timova usklađuje predsjednik.

VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 46.

Stručno-administrativne poslove za klub obavlja tajnik.

Obavljanje pojedinih stručno-administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koji se ne mogu ili nije ekonomično obavljati u okviru kluba, Izvršni odbor može povjeriti stručnoj službi druge organizacije ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom.

IX NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 47.

Klub može davati nagrade i priznanja članovima kluba i drugim pojedincima i institucijama zaslužnim za ostvarivanje programskih ciljeva i djelatnosti radio kluba.

Detaljnije o kriterijima, vrsti broju i načinu davanja nagrada utvrđuje Izvršni odbor svojom odlukom.

X. IMOVINA KLUBA, STJECANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 48.

Imovinu kluba čine:

 • novčana sredstva koja je stekao uplatom članarina, članskih doprinosa i naknada
 • dobrovoljni prilozi, darovi i donacije
 • novčana sredstva koja je stekao financiranjem programa iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova ili inozemnih izvora kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
 • nepokretna i pokretna oprema

Članak 49.

Klub može stjecati imovinu u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

Dobit koju klub ostvari čini njegovu imovinu te njome raspolaže sukladno ovlastima tijela kluba i za obavljanje djelatnosti određenih statutom.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina te odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu donosi Izvršni odbor ukoliko je vrijednost do 10 000.00 kuna. U protivnom odluku donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 50.

Financijsko poslovanje kluba zasniva se na financijskom planu kojim se raspoređuju sredstva Kluba.

Moguć višak ostvarenih prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se financijskim planom za narednu godinu.

Klub vodi poslovne knjige i sastavljaju se financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 51.

Za svoje obveze klub odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

Članovi ne odgovaraju za obveze kluba.

 

XI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 52.

Razlozi za prestanak postojanja (djelovanja) kluba su:

 1. Odluka Skupštine o prestanku rada kluba ,
 2. Pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela kluba razdvajanjem,
 3. Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice kluba, ako ona nije održana,
 4. Pravomoćna odluka suda o ukidanju kluba,
 5. Pokretanje stečajnog postupka.
 6. Na zahtjev člana, ako je broj članica pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje kluba, a nadležno tijelo kluba u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

U slučaju 1. i 5. ovog članka likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja kluba u registar udruga u toku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku kluba, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju točka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti utvrđuje rješenjem nadležni ured.

Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju kluba, nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

XII. LIKVIDACIJA KLUBA

Članak 53.

U slučajevima iz članka 52.  točaka 1., 3., 4., i 6. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije kluba.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja kluba iz registra udruga odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine.

XIII.RASPOLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA KLUBA

Članak 54.

Brisanjem iz registra udruga klub prestaje postojati.

Prestankom postojanja kluba imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične ciljeve, a na osnovi odluke skupštine kluba sukladno statutu

XIV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 55.

Sukobom interesa u klubu smatra se situacija kada članovi kluba ili članovi izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a na uštrb interesa drugih članova kluba. O svakom sukobu interesa odlučuje se zasebno. Odluku o rješenju problema donosi Izvršni odbor, a u slučaju žalbe na to konačnu odluku donosi Skupština.

XV. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 56.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Izvršni odbor,predsjednik, Nadzorni odbor i jedna trećina (1/3) članova kluba.

Nacrt  izmjena i dopuna Statuta pripremaju predsjednik i tajnik, utvrđuje ga Izvršni odbor i upućuje na raspravu članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i prijedloga, s time da u roku od 15 dana nakon primitka Nacrta obavijeste Izvršni odbor o primjedbama i mišljenjima.

Članak 57.

Statut kao i ostale akte koje donosi Skupština donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova na Skupštini kluba.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku predviđenim za njihovo donošenje.

Članak 58.

Pravo tumačenja Statuta ima Skupština kluba, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važnost Statuta Radioamaterskog kluba „Vukovar“ Vukovar koji je donijela Skupština Radio kluba „Vukovar“ Vukovar na sjednici održanoj  —– godine.

Članak 60..

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja i primjenjuje se danom upisa kluba u Registar udruga.

 

U Vukovaru, —– 2015. godine.

 

 

PREDSJEDNIK

 

Julije Novak, 9A2YO

 

 

______________

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *